Szpital (sp. z o.o.) ma status podmiotu leczniczego i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka świadczy m.in. usługi zabezpieczania medycznego imprez masowych na terenie Polski. Zabezpieczenie takiej imprezy polega na tym, że personel medyczny (mający odpowiednie uprawnienia, m.in. lekarz, ratownik medyczny, ratownik kierowca, pielęgniarz) zatrudniony w szpitalu, wchodzący w skład obsady karetki, zabezpiecza pod względem medycznym imprezę masową, obsadzając punkt pomocy medycznej. Czasami oprócz pierwszej pomocy udzielanej uczestnikom imprezy niezbędny jest transport osoby poszkodowanej do szpitala w celu zdiagnozowania. Szpital, świadcząc tę usługę, działa na zlecenie organizatora imprezy, który jest zobowiązany stosować zasady określone w przepisach o imprezach i zgromadzeniach masowych. W miejscowości X 24 lipca 2022 r. odbył się koncert zespołów ludowych. Szpital na zlecenie organizatora koncertu (firmy Y) wykonał tego dnia usługę zabezpieczania medycznego imprezy masowej. Wynagrodzenie wyniosło zgodnie z umową 6000 zł netto. Szpital wystawił 25 lipca 2022 r. fakturę z tytułu tej usługi na kwotę 6000 zł, stosując zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a właściwa dla niej stawka CIT to 19 proc. Szpital rozlicza VAT i zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Pomiędzy spółką a firmą Y nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Jak szpital powinien rozliczyć tę usługę na gruncie VAT i CIT?

VAT
Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Z kolei przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).
W analizowanej sprawie zabezpieczenie medyczne imprezy masowej (koncertu zespołów ludowych) stanowi odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. W tym przypadku obowiązek podatkowy należy rozpoznać według zasad ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że koncert odbył się 24 lipca 2022 r. i tego dnia powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej usługi.
Wystawienie 25 lipca 2022 r. faktury dokumentującej wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego koncertu było właściwe, gdyż stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:
  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
W analizowanej sprawie podstawę opodatkowania usługi stanowi ustalona cena netto, tj. 6000 zł.
Szpital wykonał usługę zabezpieczenie medycznego imprezy masowej (koncertu zespołów ludowych). Należy zaznaczyć, że za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator (art. 5 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie m.in. zabezpieczenia pod względem medycznym (art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Organizator zapewnia m.in. pomoc medyczną (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).
Organy podatkowe przyjmują, że podmiot leczniczy świadcząc usługi opieki medycznej, polegające na zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej, korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.723.2021.1.ASZ). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwolniono bowiem od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w m.in. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
  • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, lub
  • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
Podsumowując, wykonana przez szpital usługa korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Z tego powodu podatek należny od tej usługi nie wystąpi. Wystawiona faktura powinna wskazywać podstawę prawną zwolnienia (art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).
W JPK_V7M za lipiec 2022 r. podstawę opodatkowania („Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku”) w wysokości 6000 zł należy wykazać w polu K_10 (Ewidencja) oraz w polu P_10 (Deklaracja). Usługę tę należy wykazać w ewidencji JPK_V7M za lipiec 2022 r. na podstawie wystawionej faktury, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, tj. pola TypDokumentu, kody GTU i pola dotyczące oznaczeń procedur pozostają puste. ©℗
CIT
Ustawa o CIT nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Przyjmuje się, że przychodem, tj. źródłem dochodu, jest tylko ta wartość, która, wchodząc do majątku podatnika, może powiększyć jego aktywa. Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie – a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne – powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zasadniczo o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia – w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.355.2017.1.ZK). Ustawa o CIT zawiera w art. 12 ust. 1 otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe. Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).
Uwaga! Do przychodów nie zalicza się należnego VAT (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT). W analizowanej sprawie podatek należny od tej usługi nie wystąpi z uwagi na zwolnienie z VAT.
Przychodem z tytułu wykonanej usługi zabezpieczenia medycznego imprezy masowej będzie ustalone wynagrodzenie w kwocie 6000 zł. W myśl art. 12 ust. 3a ustawy o CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, uważa się (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c–3g oraz 3j–3m ustawy o CIT) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.
Przychód z tytułu wykonanej usługi zabezpieczenia medycznego imprezy masowej powstał 24 lipca 2022 r., kiedy to ta usługa została wykonana.
Podstawę opodatkowania co do zasady stanowi dochód. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 i 18 ustawy o CIT). Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, jakie były koszty uzyskania przychodów związane z wykonaniem usługi zabezpieczenia medycznego imprezy masowej. Na potrzeby schematu rozliczenia koszty te zostaną pominięte i zostanie przyjęte, że dochód odpowiada osiągniętemu przychodowi.
Dochód z tytułu wykonanej usługi zabezpieczenia medycznego wyniesie zatem 6000 zł. Dla spółki właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Należna zaliczka na CIT za lipiec 2022 r. z tytułu tej usługi wyniesie więc 1140 zł (6000 zł x 19 proc.).
Uwaga! Wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej – w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT). W analizowanej sprawie szpital jest prowadzony przez spółkę z o.o., dlatego zwolnienie to nie znajdzie zastosowania zgodnie z art. 17 ust. 1c pkt 1 ustawy o CIT.
Schemat rozliczenia usługi zabezpieczenia medycznego imprezy masowej*
1. JAKI PODATEK
VAT:
Podstawa opodatkowania: 6000 zł
Właściwa stawka VAT: zwolnienie
Podatek należny: nie wystąpi z uwagi na zwolnienie
Podatek naliczony: nie wystąpi (brak informacji w stanie faktycznym)
CIT:
Przychody: 6000 zł
Koszty uzyskania przychodów: nie wystąpią (brak informacji w stanie faktycznym)
Dochód: 6000 zł
Podatek: 1140 zł (6000 zł x 19 proc.)
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK
VAT: W JPK_V7M(2) podstawę opodatkowania zwolnioną z VAT w kwocie 6000 zł należy wykazać w polu K_10 (Ewidencja) oraz w polu P_10 (Deklaracja).
CIT: Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, ale powinien przy obliczaniu zaliczki za lipiec 2022 r. i przy składaniu zeznania CIT-8 za 2022 r. uwzględnić po stronie przychodów kwotę 6000 zł.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
JPK_V7M: 25 sierpnia 2022 r.
CIT-8: 31 marca 2023 r.
* W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności.
Podstawa prawna
art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 29a ust. 1 i 6, art. 32 ust. 2 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 18, art. 43 ust. 17, art. 106e ust. 1 pkt 19, art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301)
rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2382)
art. 7, art. 12, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 1c pkt 1, art. 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265)
art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466)