Przedsiębiorca odzyska 100 proc. podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nawet jeśli poniósł je przed uzyskaniem zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów i wpisu VAT-1 w dowodzie pojazdu – orzekł WSA w Kielcach

Chodziło o samochód wyleasingowany przez jednego z przedsiębiorców. Auto zostało zarejestrowane 1 września 2021 r. i wtedy też przedsiębiorca zaczął je wykorzystywać do celów firmowych.

Badanie techniczne i wpis w dowodzie

23 października, a więc na dwa dni przed złożeniem JPK_V7M za poprzedni miesiąc, pojazd został poddany badaniu technicznemu. Potwierdziło ono, że auto spełnia kryteria, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 i art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT. W przepisach tych mowa jest o pojazdach, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że użycie pojazdu w takim celu jest nieistotne.
Przedsiębiorca uzyskał zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów, w którym napisano, że „pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1 – art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.
Wpis o treści „VAT-1” pojawił się w dowodzie rejestracyjnym auta 24 listopada 2021 r.
Przedsiębiorca chciał w związku z tym odzyskać cały podatek naliczony wynikający z faktur, które otrzymał w okresie od 1 września do 23 października 2021 r., a które dokumentowały leasing i wydatki eksploatacyjne. Uważał, że prawo do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego istniało już od początku użytkowania auta, ponieważ samochód ten spełnia warunki, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, a badanie techniczne przeprowadzone 23 października tylko to potwierdziło.

...są warunkiem 100-proc. odliczenia

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przywołał art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 9 do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z leasingowanym autem, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzonego zaświadczeniem oraz dowodu rejestracyjnego zawierającego odpowiednią adnotację.
Skoro przedsiębiorca nie spełnił tych warunków do 24 listopada 2021 r., to wcześniej mógł odliczyć wyłącznie 50 proc. podatku naliczonego od wydatków takich jak wstępna opłata leasingowa, opłata administracyjna, rata leasingowa, paliwo, zakup felg itp. – uznał dyrektor KIS.

Naruszenie zasady proporcjonalności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał rację przedsiębiorcy. Orzekł, że skoro cechy konstrukcyjne samochodu wskazywały, iż pojazd ten mógł być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, to dodatkowe badanie techniczne jest tylko dodatkowym dowodem potwierdzającym istnienie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego. Nie może być to jednak warunek decydujący o 100-proc. odliczeniu, bo naruszyłoby to unijną zasadę proporcjonalności – stwierdził WSA.
Na poparcie swojego stanowiska przywołał wyroki NSA z 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 965/16), WSA w Bydgoszczy z 19 lutego 2020 r. (sygn. I SA/Bd 784/19) i WSA w Poznaniu z 26 stycznia 2016 r. (sygn. I SA/Po 1073/15).
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Kielcach z 7 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Ke 203/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia