Spółka powstała w wyniku podziału majątku po likwidacji innego podmiotu może przejść na ryczałt od dochodów spółek – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

To już kolejna korzystna interpretacja dotycząca art. 28k ust. 1 pkt 5–6 ustawy o CIT. Zasadniczo przepis ten uniemożliwia wybór ryczałtu od dochodów spółek (zwanego estońskim CIT) tym podatnikom, którzy powstali w wyniku restrukturyzacji, czyli np. podziału lub połączenia.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy dochodzi tylko do przekształcenie spółki (np. komandytowej lub akcyjnej w spółkę z o.o.) – potwierdził dyrektor KIS w interpretacjach z 18 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1. 4010.115.2022.1.SGz) i 19 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1. 4010.176.2022.1.ŚS). Pisaliśmy o nich w artykule „Zmiana formy prawnej nie wyklucza estońskiego CIT” (DGP nr 105/2022).
Teraz chodziło o inny przypadek – podziału majątku likwidacyjnego.
Nie każdy podział
Pytanie zadała spółka, która przed laty wniosła przedsiębiorstwo do spółki komandytowej (SK) i stała się jej komplementariuszem. Pod koniec 2021 r. wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu SK. Wskutek likwidacji spółki dokonano podziału jej majątku. Komandytariusze dostali zwrot wkładów pieniężnych, a komplementariusz przejął natomiast całość przedsiębiorstwa.
Następnie (31 stycznia 2022 r.) złożył on zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Chciał się jednak upewnić, czy przejęcie przedsiębiorstwa w wyniku podziału majątku po likwidacji spółki nie uniemożliwia mu korzystania z estońskiego CIT.
Dyrektor KIS potwierdził, że w tym wypadku nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.
Przepis ten uniemożliwia wybór estońskiego CIT podatnikom, którzy zostali podzieleni przez wydzielenie albo wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,
  • zorganizowaną część przedsiębiorstwa, albo
  • składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 tys. euro.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że żadna z tych sytuacji nie ma miejsca w rozpatrywanej sprawie. Nie ma tu także zastosowania art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, który mówi m.in. o podatnikach utworzonych w wyniku połączenia lub podziału.
Bez optymalizacji
Czy taka korzystna wykładnia fiskusa może zachęcać do optymalizacji podatkowej poprzez likwidację działających spółek w celu otwarcia sobie drogi do wyboru estońskiego CIT?
Eksperci nie spodziewają się takiego obrotu sprawy. Zwracają uwagę na podatkową nieopłacalność takich działań.
– Likwidacja spółki komandytowej jest czynnością opodatkowaną. Wydając przedsiębiorstwo w ramach likwidacji, zasadniczo mamy podatek na dwóch poziomach. Raz płaci go spółka komandytowa z tytułu wydania aktywów niepieniężnych, a drugi raz może go zapłacić wspólnik otrzymujący przedsiębiorstwo – mówi Grzegorz Szysz, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 czerwca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.75.2022.2.JKU