Spółka, która korzystała ze zwolnienia dywidend przed 2022 r., może obecnie, po spełnieniu ustawowych warunków, sprzedać bez podatku udziały w spółce zależnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę z o.o., która od 2015 r. jest udziałowcem spółki zależnej B. W latach 2020–2021 spółka zależna wypłacała spółce matce dywidendy, które były zwolnione z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.
Teraz, w 2022 r. spółka matka chce sprzedać wszystkie udziały w spółce zależnej podmiotowi niezależnemu. Spytała, czy w tym zakresie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia holdingowego, obowiązującego od 1 stycznia br.
Wprowadzone w tym zakresie od 2022 r. przepisy oznaczają:
  • zwolnienie z CIT 95 proc. kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych (art. 24n ustawy o CIT), oraz
  • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych (art. 24O ustawy o CIT).
Konieczne jest jednak spełnienie wymogów określonych w art. 24m i 24O ustawy o CIT. Spółka uważała, że spełnia je wszystkie, ponieważ:
  • posiada w 2022 r. status spółki holdingowej,
  • spółka, której udziały są zbywane, jest krajową spółki zależną,
  • udziały zostałyby zbyte na rzecz podmiotu niepowiązanego,
  • strony złożyłyby naczelnikowi urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przez zbyciem oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia,
  • nie ma w swoich aktywach nieruchomości ani praw do nieruchomości,
  • nie korzysta ze zwolnień podatkowych: w specjalnej strefie ekonomicznej, na podstawie decyzji o wsparciu, ani ze zwolnienia dywidendowego (art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o CIT).
Jej wątpliwości wynikały z tego, że przed 2022 r. korzystała ona ze zwolnienia dywidendowego. Uważała jednak, że nie powinno to być przeszkodą do zwolnienia holdingowego, bo – jak argumentowała – przepisy posługują się czasem teraźniejszym. To oznacza, że tylko w roku, w którym spółka chce skorzystać ze zwolnienia holdingowego, nie może ona korzystać m.in. ze zwolnienia dywidendowego – twierdziła spółka.
Uważała też, że taka konstrukcja przepisów daje wybór: albo podatnik korzysta ze zwolnienia dywidendowego, co pozbawia go statusu spółki holdingowej, albo korzysta ze zwolnień w ramach regulacji holdingowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że korzystanie w latach wcześniejszych (przed 1 stycznia 2022 r.) ze zwolnienia dywidendowego nie przekreśla obecnie możliwości skorzystania z nowej preferencji dla spółek holdingowych.

Co w przyszłości

– Dyrektor KIS nie wyjaśnił natomiast, czy „korzystanie” ze zwolnienia dywidendowego powinno być badane w odniesieniu do jednego roku podatkowego – tego, w którym dochodzi do sprzedaży udziałów spółki zależnej (tak twierdziła spółka składająca wniosek), czy też należy sprawdzać, czy dana spółka kiedykolwiek po 1 stycznia 2022 r. zastosowała zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT – zwraca uwagę dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy i radca prawny w J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne.
Jej zdaniem będzie to miało istotne znaczenie zwłaszcza po 1 stycznia 2023 r., gdy większość spółek zacznie swój drugi rok podatkowy, licząc od wejścia w życie nowego zwolnienia holdingowego.

Co z wyborem

Dyrektor KIS nie odniósł się również do twierdzenia spółki, że może ona obecnie wybrać, czy korzysta ze zwolnienia dywidendowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (co pozbawiałoby ją statusu spółki holdingowej), czy ze zwolnienia holdingowego.
W praktyce – jak twierdzi Jowita Pustuł – taki wybór nie przysługuje.
Jeżeli spełnione są przesłanki pozwalające na zastosowanie zwolnienia dywidendowego, to przy wypłacie dywidendy trzeba je zastosować. Nie można z niego zrezygnować tylko dlatego, że spółka chce być traktowana jako polska spółka holdingowa. Jeśli w danej sprawie znajduje zastosowanie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, to automatycznie spółka traci status polskiej spółki holdingowej – uważa Jowita Pustuł.
Ekspertka przyznaje, że można odnieść wrażenie, iż ustawodawca chciał dać spółkom taki wybór.
Nie udało się jednak osiągnąć tego celu, bo art. 22 ust. 4 ustawy o CIT nie daje możliwości wyboru. Ze zwolnienia dywidendowego nie można zrezygnować – przekonuje Jowita Pustuł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.162.2022.1.IZ