Jeśli czynności związane z obsługą reklamacji stanowią element procesu produkcyjnego, to mieszczą się w podstawowej działalności spółki, objętej zezwoleniem strefowym, nawet gdy nie zostały wprost wymienione w tym zezwoleniu – orzekł NSA.

Chodziło o spółkę prowadzącą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalność w zakresie produkcji samochodów i części do nich. Komponenty do produkcji spółka zamawia u dostawców. Zdarza się, że są one wadliwe, niezgodne jakościowo z zamówieniem. Wtedy spółka składa reklamację i jednocześnie wykonuje rozmaite działania związane z wykryciem wady i przeprowadzeniem procesu reklamacji, takie jak analiza jakości komponentów, wystawianie dokumentów reklamacyjnych, kontakty z dostawcami, rozliczanie korekt płatności, demontaż nieprawidłowych (niezgodnych ze specyfikacją) komponentów produkcyjnych, ich naprawę, pakowanie i transport.
Wszystkie te czynności spółka uznaje za usługi na rzecz dostawców, w związku z tym wystawia na nich faktury. Wszystkie pobierane z tego tytułu opłaty mają na celu odzyskanie ponoszonych przez nią kosztów.
Spółka uzyskała opinię Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (GUS), z której wynika, że obciążenie dostawców opłatami wynikającymi z obsługi procesu reklamacji komponentów produkcyjnych stanowi element procesu produkcyjnego samochodów i części do nich (PKWiU 29.1 oraz PKWiU 29.3).
Uważała więc, że otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie od dostawców jest również przychodem strefowym, a więc zwolnionym z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że usługi reklamacyjne nie zostały wprost wymienione w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym przychód z tego tytułu nie jest zwolniony z podatku.
Sądy przyznały rację spółce. Uznały, że kluczowa jest opinia GUS, z której wynika, że obciążenie dostawców opłatami za obsługę reklamacji jest elementem procesu produkcyjnego samochodów i części do nich. Mieści się więc w grupowaniu obejmującym podstawową działalność spółki.
Jak podkreślił WSA w Gliwicach, wynagrodzenie za obsługę reklamacji wadliwych komponentów jest w ścisłym, bezpośrednim i racjonalnym związku z przedmiotem działalności spółki określonym w zezwoleniu strefowym (sygn. akt I SA/Gl 1314/18).
Wątpliwości co do tego nie miał również Naczelny Sąd Administracyjny.©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt II FSK 2158/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia