Jeżeli w trakcie przekształcenia spółki komandytowej w jawną nie zmienia się skład wspólników i nadal są nimi nie tylko osoby fizyczne, to spółka jawna nie uniknie statusu podatnika CIT przez złożenie do urzędu skarbowego informacji CIT-15J – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Uznał, że w takiej sytuacji CIT-15J powinna złożyć spółka przekształcana (komandytowa), a nie przekształcona (jawna). Jeśli komandytowa nie złożyła wymaganej informacji, to jawna nie uniknie podatku dochodowego.
Kto ma poinformować
Przypomnijmy, że zasadniczo (od 2021 r.) spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne, mogą uniknąć statusu podatnika CIT, jeżeli przed rozpoczęciem roku obrotowego złożą do urzędu skarbowego informację CIT-15J o swoich wspólnikach (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT). Jeśli tego nie zrobią, to z mocy prawa stają się podatnikiem CIT i to – jak twierdzi Ministerstwo Finansów – bezpowrotnie.
Przy okazji pojawiło się pytanie o spółki jawne, które powstały z przekształcenia spółki komandytowej. Zaistniała bowiem wątpliwość, która spółka (przekształcana czy przekształcona) powinna składać informację o wspólnikach i w jakim terminie.
Już na początku lutego br. przedstawiliśmy na łamach DGP stanowisko resortu finansów, zgodnie z którym prawidłowa odpowiedź zależy od tego, czy w trakcie przekształcenia doszło do zmian w składzie wspólników (DGP 25/2021 „Przekształcone spółki jawne unikną podatkowej pułapki”).
Informację o wspólnikach spółki należy więc złożyć:
  • przed dniem rejestracji przekształcenia spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli w trakcie przekształcenia nie doszło do zmiany wspólników bądź przysługujących im praw do udziału w zysku; w takim wypadku informację powinna złożyć spółka komandytowa;
  • 14 dni od rejestracji przekształcenia spółki w KRS, jeśli w jej trakcie dojdzie do jednej z takich zmian; w tym wypadku informację składa spółka jawna.
Taką wykładnię potwierdził 15 lutego br. wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację nr 18645.
Złożyła nie ta, która miała złożyć
Spółka jawna, której dotyczy najnowsza interpretacja dyrektora KIS, znała wprawdzie stanowisko Ministerstwa Finansów, ale – jak się okazało – w jej przypadku postąpiono inaczej.
Do przekształcenia (ze spółki komandytowej) doszło 19 marca br. Nie zmienił się skład wspólników i nadal byli nimi spółka kapitałowa oraz osoba fizyczna.
Jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka komandytowa złożyła oświadczenie, że zostanie podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r. Potem jednak, jeszcze przed majem br., doszło do przekształcenia jej w spółkę jawną. 1 kwietnia br. spółka jawna złożyła w urzędzie skarbowym informację CIT-15J.
Następnie jednak doszła do wniosku, że popełniła błąd i że złożona informacja była bezskuteczna. Uważała bowiem, że skoro nie doszło do zmiany w składzie wspólników, to informację CIT-15J powinna była złożyć spółka przekształcana (komandytowa) i to jeszcze przed rejestracją przekształcenia w KRS.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni to potwierdził i odstąpił od uzasadnienia własnego stanowiska.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.367.2021.1.AR