Dotychczas dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdził inaczej. Uważał, że w takiej sytuacji czas na kompensowanie straty z lat ubiegłych nadal biegnie. Wskazują na to interpretacje indywidualne, np. z 21 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2021.1.AW) i z 15 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.77.2020. 1.AG).
Zasadniczo zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT na odliczenie podatkowej straty od dochodu jest pięć następujących po sobie lat, a kwota odliczenia w którymkolwiek z nich nie może przekroczyć 50 proc. straty. Można też jednorazowo odjąć od dochodu 5 mln zł, a pozostałą część – w kolejnych latach na zasadach ogólnych.
Dotychczas fiskus twierdził jednak, że po wejściu spółki do podatkowej grupy kapitałowej (PGK) czas na kompensowanie straty z lat ubiegłych nie ulega zawieszeniu, wciąż biegnie. To oznaczałoby, że po wyjściu z PGK spółka może odjąć stratę poniesioną przed przystąpieniem do grupy tylko pod warunkiem, że nie minęło jeszcze pięć lat.
W opublikowanej wczoraj interpretacji ogólnej minister finansów nie zgodził się z taką wykładnią. Wyjaśnił, że wraz z przystąpieniem do PGK pięcioletni termin na odliczenie straty ulega zawieszeniu. Zaczyna on biec po wyjściu spółki z grupy, wraz z rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego spółki, ponieważ – jak stwierdził minister – jest to najbliższy kolejno bezpośrednio następujący po sobie rok podatkowy podmiotu, który jest uprawniony do rozliczenia tej straty.
Jednym z argumentów świadczących za taką wykładnią jest to, że podatkowa grupa kapitałowa i spółki ją tworzące są odrębnymi podmiotami CIT. „Obowiązki i uprawnienia PGK nie dotyczą spółek tworzących PGK, a uprawnienia i obowiązki spółek tworzących PGK nie dotyczą PGK” – stwierdził minister i na dowód przytoczył art. 1a ust. 3a w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT.
Nie ma więc – jak podkreślił – tożsamości dochodów i strat, a skutkiem tego jest brak możliwości ich kompensowania. Ponadto – dodał – nie można utożsamiać roku podatkowego PGK z rokiem podatkowym spółki. Przepisy wyraźnie bowiem je rozróżniają. Rok podatkowy spółki kończy się wraz z rozpoczęciem roku podatkowego PGK, a następny zaczyna się w momencie zakończenia funkcjonowania PGK.
Minister podkreślił, że jego wykładnia przepisu o odliczaniu straty (art. 7 ust. 5 ustawy o CIT) jest zgodna ze stanowiskiem prezentowanym przez sądy administracyjne. Chodzi o wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych:
■ we Wrocławiu z 9 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 676/18, nieprawomocny), z 9 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 675/18, nieprawomocny), z 9 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 674/18, prawomocny), z 9 października 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 672/18, prawomocny),
■ w Warszawie z 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1308/20, nieprawomocny).

Przykład

Załóżmy, że spółka osiągnęła stratę w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 r., a od 2018 r. do 2021 r. była członkiem podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z dotychczasową wykładnią fiskusa po wyjściu z grupy spółka mogłaby odliczyć wyłącznie stratę powstałą w 2017 r. (lub jej część, tj. w wysokości, w jakiej pozwalają na to przepisy). Zgodnie z interpretacją ogólną może jeszcze rozliczyć stratę z 2013 r. i pozostałe lata.
Interpretacja ogólna ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 19 października br. nr DD6.8202.4.2021