Deklarację CIT-8E składa się do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 28r ust. 1 ustawy o CIT). Wykazuje się w niej m.in. dane o wysokości osiągniętego dochodu, nakładów inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia zatrudnionych osób.
Załącznikiem do deklaracji jest ZAŁ/8E. Jest to wzór informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.