Spółka komandytowa, której wspólnicy uzyskali przed 2021 r. uprzednie porozumienie cenowe, nie musi przestrzegać limitu kosztów dla usług niematerialnych w zakresie, którego dotyczyło to porozumienie – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Była ona nawiązaniem do nowelizacji z 28 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która z początkiem 2021 r. wprowadziła m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
Wątpliwości powstały na tle art. 15e ustawy o CIT, który limituje koszty uzyskania przychodu z tytułu usług niematerialnych nabytych od podmiotów powiązanych. Wynika z niego, że jeśli wydatki na zakup od podmiotów powiązanych usług m.in. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych i licencji przekroczą w trakcie roku 3 mln zł, to podatnik może odliczyć od przychodu jedynie nadwyżkę takich wydatków do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.
Zgodnie jednak z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT ograniczenie to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za takie usługi, opłaty i należności potwierdziło uprzednie porozumienie cenowe (ang. Advanced Pricing Agreement – APA) bądź porozumienie podatkowe zawarte w ramach tzw. umowy o współdziałanie z fiskusem.
Przed 2021 r. adresatami APA byli wspólnicy spółki komandytowej, a nie ona sama, ponieważ wtedy jeszcze była ona podmiotem transparentnym podatkowo (z podatku dochodowego rozliczali się tylko wspólnicy). Powstało w związku z tym pytanie, czy będąc już podatnikiem CIT, nadal będzie mogła korzystać ze skutków zawartego już porozumienia, czy przeciwnie ‒ musi o nie sama wystąpić.
W odpowiedzi wiceminister Jan Sarnowski wyjaśnił, że porozumienie, które pozyskali wspólnicy spółki komandytowej, może być stosowane również przez nią. Liczy się bowiem samo potwierdzenie w APA prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia za usługi.
Wiceminister przywołał tu art. 12 ust. 6 ustawy nowelizującej z 28 grudnia 2020 r., zgodnie z którym „spółka jawna i komandytowa, która uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mające wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych”. Zdaniem ministra ten przejściowy przepis dotyczy także APA pozyskanych przez wspólników.
Wiceminister zwrócił też uwagę na to, że w świetle prawa cywilnego i gospodarczego transakcje, których dotyczyła APA, zawierała spółka komandytowa i to przez pryzmat jej działalności oceniany był rynkowy charakter ustalonego wynagrodzenia.
Odpowiedź z 1 marca 2021 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 17367