W środę w Sejmie kluby parlamentarne PO i PSL opowiedziały się za przyjęciem projektów nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT. Przedstawiciele klubów PiS i SLD krytykowali część zapisów, inne popierając.

We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za zwolnieniem z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz rozszerzeniem ulgi internetowej. Rozwiązania, których przyjęcie pozytywnie zaopiniowała komisja, znajdują się w trzech projektach - rządowym i dwóch poselskich. Prace nad dokumentami połączono.

Celem zmian, przygotowanych przez rząd, jest dostosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prawa wspólnotowego.

Wprowadzone ma zostać zwolnienie z CIT dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Obecnie zwolnione z tego podatku są dochody z dywidend lub odsetek uzyskiwane przez fundusze działające na podstawie polskich przepisów o funduszach inwestycyjnych lub na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zagraniczne fundusze ze zwolnienia nie korzystają.

Projekt zmian w ustawie o PIT przewiduje z kolei wprowadzenie zwolnienie dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną, uczestniczącego w transakcji wymiany udziałów. Zaproponowano też wprowadzenie definicji pracowniczego programu emerytalnego.

Komisja wprowadziła do projektu przepis usuwający wątpliwości związane z przenoszeniem kontrolnych pakietów między spółkami

Ponadto, w związku z decyzją Komisji Europejskiej z ub.r., przewidziano likwidację od 1 maja 2011 r. ulgi podatkowej dla producentów biokomponentów.

Komisja wprowadziła do projektu przepis usuwający wątpliwości związane z przenoszeniem kontrolnych pakietów między spółkami.

Zdaniem niektórych doradców podatkowych, gdyby nowela weszła w życie w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów, to transakcja taka byłaby opodatkowana 19-proc. CIT-em. Resort finansów zapewnił, że takiej groźby nie ma, jednak zgodził się na zmianę regulacji.

W porozumieniu z resortem finansów przygotowano także poselskie projekty zmian w CIT i PIT. Przewidują one m.in. zmiany dotyczące ulgi internetowej. Zgodnie z obecnymi przepisami, do ulgi internetowej uprawniają wydatki na internet "w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika". Przepisy nie zabraniają odliczenia wydatków na internet mobilny, ale odpowiednich regulacji brakuje w ustawie. Od dochodu można odliczyć do 760 zł.Projekt wychodzi naprzeciw małżeństwom wspólnie rozliczającym się z fiskusem

Zgodnie z projektem, do ustawy wprowadzone zostaną przepisy dotyczące mobilnego internetu. Ulga obejmie wydatki za korzystanie z internetu w kawiarenkach internetowych, jeśli będą one udokumentowane fakturami VAT. Resort finansów zgodził się zrezygnować z "papierowych" faktur świadczących o poniesionych wydatkach. Dowodem poniesienia wydatków będzie każdy dowód, z którego będzie wynikało, że podatnik uiścił opłatę za użytkowanie internetu.

Projekt wychodzi naprzeciw małżeństwom wspólnie rozliczającym się z fiskusem. W takim przypadku podatek określa się dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów opodatkowanych ryczałtem). Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów muszą wystąpić oboje małżonkowie. Wspólne opodatkowanie będzie możliwe także w kolejnych latach, bez konieczności składania następnych wniosków.

Projekt precyzuje też pojęcie "osoby samotnie wychowującej dzieci", której przysługuje preferencyjne opodatkowanie. Dzięki temu będą mogły z niego korzystać jedynie te osoby, które samotnie wychowują własne lub przysposobione dzieci, a nie wszystkie osoby stanu wolnego, które posiadają dzieci. Zasada ta ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych jeszcze w tym roku.