Zmiany najbardziej radykalne dotyczą VAT. Z jednej strony wprowadzono nowe rozwiązania systemowe w zakresie klasyfikacji towarów i usług korzystających z preferencyjnych stawek lub zwolnienia z podatku. Z drugiej strony wchodzą w życie rządowe propozycje ratujące budżet, m.in. podwyżka VAT o 1 pkt proc.

Katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami opodatkowania został dostosowany do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

Zmiana pozwoli przedsiębiorcom na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla VAT, jak i w dokumentacji statystycznej. Z kolei na potrzeby określania zwolnień całkowicie zrezygnowano z klasyfikacji statystycznej na rzecz definicji opisowych poszczególnych usług. Odniesienie ustawodawcy przy kwalifikacji usług zwolnionych do statystyki przez lata budziło wiele kontrowersji. W przypadku wątpliwości odnośnie do właściwej klasyfikacji towarów lub usług podatnicy mogli się zwracać do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z wnioskiem o wydanie informacji o prawidłowej klasyfikacji statystycznej.

Przez 3 lata od 2011 do końca 2013 r. stawki VAT ulegną podwyższeniu do 23 proc. i 8 proc. Poza tym na nieprzetworzoną żywność wprowadza się najniższą dozwoloną prawem UE stawkę VAT w wysokości 5 proc. Tyle samo wyniesienie stawka na niektóre podstawowe produkty spożywcze, np. chleb, makaron.

W ustawie o PIT najważniejsze zmiany dotyczą rocznych rozliczeń z fiskusem. Już od zeznań składanych za 2010 r. na małżeńskim PIT będzie podpisywał się jeden małżonek. Do dochodów uzyskanych od 2011 r. będą miały natomiast zastosowanie m.in. zmiany w zakresie odliczania ulg podatkowych. Ulga internetowa obejmie również mobilny internet, a wydatków nie trzeba będzie dokumentować fakturami. Niekorzystne zmiany dotyczą natomiast podatników korzystających z ulgi rehabilitacyjnej, na których nałożone zostały dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

Zarówno w ustawie o PIT, jak i CIT wprowadzono też zmiany dostosowawcze do prawa wspólnotowego, m.in. wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Doprecyzowano także zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi.

Będą również zmiany w akcyzie. Od 2011 r. obowiązywać będą wyższe o 4 proc. stawki podatku akcyzowego na papierosy. Podobny 4-procentowy wzrost akcyzy będzie dotyczył cygar, cygaretek i tytoniu do palenia. Zmieniono ponadto definicję papierosów, cygar, cygaretek oraz tytoniu do palenia, dostosowując je do przepisów unijnych (dyrektywa Rady 2010/12/UE z lutego 2010 r. w sprawie struktury oraz stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe).