Michał Grzybowski, doradca podatkowy, dyrektor w Ernst & Young - Ulga z tytułu darowizn dokonanych na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego pozostaje nadal jednym z najczęściej stosowanych przez podatników odliczeń od podstawy opodatkowania.

Podatnicy mogą w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić darowizny. O czym powinni pamiętać, dokonując tych odliczeń?

Ulga z tytułu darowizn dokonanych na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego pozostaje nadal jednym z najczęściej stosowanych przez podatników odliczeń od podstawy opodatkowania. W podobnym kształcie odliczenie to funkcjonuje na gruncie podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. W przypadku osób fizycznych możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 6 proc. dochodu. Natomiast w przypadku osób prawnych odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć 10 proc. dochodu.
Czy ten limit stosuje się do wszystkich darowizn?
Ograniczenie to nie dotyczy darowizn dokonanych na podstawie tzw. ustaw kościelnych, np. darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze, wynikających z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP. Podobne przepisy umożliwiające odliczenie darowizn w pełnej wysokości znajdują się m.in. w ustawie o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego czy o stosunku państwa do Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Należy jednak pamiętać, że przesłanką umożliwiającą skorzystanie z tej ulgi podatkowej jest przekazanie darowizny kościelnej osobie prawnej, wydanie pokwitowania przyjęcia darowizny przez tę osobę prawną, jej wydatkowanie przez obdarowanego na cele kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej w okresie krótszym niż 2 lata od jej otrzymania i złożenie przez ten podmiot – w okresie 2 lat od otrzymania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu na ten cel. Dodatkowo, analogicznie jak w przypadku darowizn tzw. limitowanych, o ile są to darowizny pieniężne, powinny one być udokumentowane przelewem na rachunek bankowy.

W jaki sposób w zeznaniu rocznym wykazać odliczenie z tytułu darowizn?

W przypadku osób fizycznych należy wypełnić załącznik PIT/O w części B, gdzie wskazuje się kwotę dokonanych darowizn, oraz część D, w której umieszcza się dane identyfikujące obdarowany podmiot, w szczególności adres i nazwę. W przypadku osób prawnych dokonane darowizny podlegające odliczeniu wykazuje się w załączniku CIT-8/O.