Wartość podatku od towarów i usług nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu różnic kursowych od dokonanych transakcji.
NSA orzekł, że podatek od towarów i usług jest neutralny i nie może być brany pod uwagę przy obliczaniu przychodów i kosztów dla rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. W przeciwnym przypadku naruszone zostałyby przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Istota sporu, który był rozstrzygany przez sąd, polegała na tym, że spółka dokonywała transakcji walutowych, w ramach których jej należności i zobowiązania były ustalane, naliczane, a następnie uiszczane w walutach obcych. Część transakcji dokonywana była z podmiotami mającymi siedzibę w Polsce (z uwzględnieniem wymaganych zezwoleń dewizowych), w związku z czym transakcje te były opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Należności od transakcji (z VAT) naliczane były w walucie obcej i w tej walucie obcej były w całości uiszczane.
Spółka złożyła wniosek o interpretację podatkową, pytając, czy różnice kursowe wynikające z różnic kursu waluty właściwego dla powstania przychodu (lub odpowiednio poniesienia kosztu) oraz kursu właściwego dla dnia faktycznego otrzymania przychodu (odpowiednio dokonania zapłaty kosztu) należy obliczać od kwoty brutto (czyli również od wykazanego w fakturze VAT), czy też netto transakcji.
Sąd nie podzielił stanowiska spółki i przychylił się do interpretacji organu podatkowego. NSA uznał, że przepisy ustawy o CIT, w szczególności art. 12 ust. 4 pkt 9, art. 12 ust. 4 pkt 10 oraz art. 16 ust. 1 pkt 46a), jasno określają, że przychodem nie może być ani należny VAT, ani zwrócona różnica tego podatku oraz że VAT poza enumeratywnie wyliczonymi przypadkami nie może być uznany za koszty uzyskania przychodu. Nie można tym samym obliczać różnic kursowych od VAT.
Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 1840/09