Spółka osobowa powstała z przekształcenia spółki kapitałowej ma prawo do skorygowania złożonego wcześniej zeznania CIT-8.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa ze spółki kapitałowej na spółkę osobową prawa handlowego nie wpływa na ograniczenie możliwości korekty wcześniej dokonanych rozliczeń podatkowych tego przedsiębiorstwa.

Rozpatrywana przez sąd sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania CIT-8 przez spółkę komandytowo-akcyjną, będącą następcą prawnym przekształconej spółki akcyjnej. Minister finansów uznał, że z momentem przekształcenia (tj. wykreślenia z KRS przekształcanej spółki akcyjnej) wygasło uprawnienie do złożenia korekty zeznania CIT-8.

Z taką interpretacją fiskusa nie zgodził się wojewódzki sąd administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Tomasz Zborzyński podkreślił, że przekształcenie spółki oznacza kontynuację działalności gospodarczej w zmienionej formie prawnej. Brak możliwości złożenia takiej korekty powodowałby niemożność wzruszenia wcześniejszych zobowiązań podatkowych.

Co więcej, jeśli zgodzić by się z argumentacją fiskusa, to organ podatkowy nie mógłby wydać spółce kapitałowej decyzji wymiarowej określającej podatek w prawidłowej wysokości, gdyby zaniżyła ona wysokość podatku. To mogłoby nakłaniać przedsiębiorców do nadużyć podatkowych. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 499/10