Od 1 stycznia 2011 r. zmieniono niekorzystnie dla podatników zasady ustalania wartości początkowej niektórych składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego do spółek kapitałowych. Zmiany, które weszły do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), miały na celu likwidację luki w przepisach, która wykorzystywana była do przeszacowania części wnoszonych składników do wartości rynkowej i dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów podatkowych od tej właśnie wartości (przede wszystkim znaków towarowych lub nieruchomości wykazywanych jako inwestycje).

Cel ten został przez Ministerstwo Finansów osiągnięty. Należy zwrócić jednak uwagę, że przepisy przejściowe pozwalają na stosowanie starych reguł jeszcze maksymalnie do końca 2011 roku. Jest to możliwe w sytuacji, gdy spółka, do której wnoszony jest aport, ma inny niż kalendarzowy rok podatkowy. Dotyczy to zatem spółek, które rozpoczynają rok podatkowy najpóźniej z początkiem grudnia 2010 r. (trwający standardowe 12 miesięcy, a więc do 30 listopada 2011 r.) lub spółki, które mają tzw. łączony rok podatkowy (np. 16 miesięcy) rozpoczęty w drugiej połowie 2010 r.

Co prawda na początku 2011 r. pojawiały się w prasie komentarze sugerujące, że optymalizacja taka mogła być dokonana w roku 2011 jedynie przy pomocy spółek z tzw. przesuniętym rokiem podatkowym, a więc zaczynającym się w 2010 i trwającym 12 miesięcy. Taka interpretacja przepisów została jednak bardzo szybko zdementowana przez samo Ministerstwo Finansów.

Opierała się ona bowiem na błędnym rozumieniu przepisów przejściowych do ustawy zmieniającej, które wprost wskazują, iż dla podmiotów o roku podatkowym innym niż kalendarzowy (a za taki należy uznać zarówno przesunięty rok podatkowy trwający 12 miesięcy, jak i łączony rok podatkowy dłuższy niż 12 miesięcy) stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym na pierwszy dzień tego (innego) roku podatkowego.

Możliwość przeprowadzenia optymalizacji przy pomocy spółek z łączonym rokiem podatkowym potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB3/423-67/11-4/KJ, interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr PPB5/423-424/11-3/JC).

Optymalizacja pozwala osiągnąć znaczną korzyść podatkową, gdyż po jej przeprowadzeniu przedsiębiorca lub spółka może uzyskać znaczne zwiększenie bazy kosztowej – obniżenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na wyniki bilansowe, co z kolei jest szczególnie ważne w przypadku kredytowania działalności.

Możliwość przeprowadzenia optymalizacji zależna jest jednak od posiadania tzw. wehikułu (SPV) – spółki z łączonym/przesuniętym rokiem podatkowym, dodatkowo czas na jej dokonanie kończy się 31 grudnia 2011 r. Dlatego też zainteresowani przedsiębiorcy powinni jak najszybciej podjąć starania w kierunku jej przeprowadzenia.