Jeśli organizacja pozarządowa przeznacza dochód na działalność statutową, skorzysta ze zwolnienia z podatku. Takie kwoty będzie jednak musiała wykazać w CIT-8.
Dochody fundacji i stowarzyszeń mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Chodzi m.in. o działalność naukową, oświatową, kulturalną, w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Podobnie będzie w przypadku podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Przeznaczenie dochodu

Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, podkreśla, że aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić łącznie pewne warunki. Po pierwsze, cel działania wpisany do statutu musi być zgodny z wymienionym katalogiem w ustawie o CIT. Po drugie, w statucie należy określić sposoby jego realizacji, co oznacza, że podmiot musi faktycznie wykonywać działalność wskazaną w statucie. Po trzecie, fundacja musi ściśle określać, jaka część dochodów jest związana z wymienionymi celami, o ile nie jest to jej jedyna działalność.
Dopiero gdy fundacja czy stowarzyszenie wydadzą pieniądze na cele niemające bezpośredniego związku z ich funkcjonowaniem lub z realizacją celów statutowych, będą musiały odprowadzić podatek.
Podmioty takie nie mogą również prowadzić działalności polegającej na sprzedaży produktów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych i z udziałem takich metali oraz wytwarzaniem wyrobów elektronicznych. Wyłączone ze zwolnienia są również dochody czerpane z najmu, dzierżawy lub leasingu środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.

Zyski kapitałowe

Istotne jest to, że fundacje, przeznaczając dochody na cele statutowe (jeszcze przed ich wydatkowaniem), mogą lokować środki na rachunkach bankowych czy w papiery wartościowe.
– Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby odsetki uzyskane z lokat nie stanowiły części dochodu zwolnionego – dodaje Piotr Kościańczuk.
Zwolnienie dotyczy także lokowania dochodów (środków pieniężnych) w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe. Katalog dopuszczalnych form inwestowania jest jednak ograniczony i ściśle określony w ustawie o CIT. Przykładowo warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest nabycie papierów wartościowych w ramach zarządzania portfelem. Zwolnienie obejmuje również zakup obligacji skarbowych czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Natomiast przeznaczenie środków np. na zakup udziałów w spółce czy zakup innego rodzaju obligacji niż skarbowe czy komunalne doprowadzi do utraty prawa do zwolnienia.
Mimo braku obowiązku zapłaty podatku, każdy podatnik CIT ma obowiązek wykazać wszystkie przychody uzyskane w ciągu roku i uwzględnić te, które są zwolnione, składając CIT-8 oraz załącznik CIT-8/O. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to w tym roku ostatnim dniem na złożenie rocznego zeznania CIT-8 za 2011 rok jest 2 kwietnia (ostatni dzień marca wypada w sobotę, a 2 kwietnia jest pierwszym dniem roboczym).