Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie (nr 442/12). Wątpliwości dotyczyły rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży rękodzieła i wyborów artystycznych w trakcie festynów, jarmarków, kiermaszów, których organizatorami są m.in. stowarzyszenia, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich, szkoły i lokalne grupy działania.

Ministerstwo wyjaśniło, że zwolnione z CIT są dochody podatników np. stowarzyszeń, których celem statutowym jest m.in. działalność oświatowa, kulturalna, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT). Z kolei osoby prawne Kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione z opodatkowania z tytułu przychodów z działalności niegospodarczej. Natomiast dochód z pozostałej działalności zwolniony jest w części, w jakiej został przeznaczony m.in. na cele oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą (art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i b ustawy o CIT).

Preferencja dotyczy także dochodów związków zawodowych, organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, organizacji pracodawców, w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT). Jak podkreśliło MF organizacją rolników jest również koło gospodyń wiejskich.

19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Zwolnione z CIT są szkoły będące jednostkami budżetowymi. Jeżeli szkoły realizują cele statutowe dotyczące działalności oświatowej, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Do szkół prowadzonych przez przedsiębiorców stosuje się zwolnienie dla części dochodów przeznaczonej na cele szkoły (art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT).

Resort podkreślił też, że wytwórcy rękodzieła – przeważnie dzieci, osoby niepełnosprawne, członkowie stowarzyszeń – nie uzyskują żadnych dochodów podlegających PIT.