Podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości i wystawiają faktury najemcom w okresach rozliczeniowych (przykładowo miesięcznych), stają przed problemem, kiedy rozpoznać przychód podatkowy z tego tytułu. Jak prawidłowo ustalić datę powstania przychodu?
Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest w praktyce bardzo istotne, gdyż błędne określenie daty powstania przychodu może skutkować dla podatnika niewłaściwym określeniem zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Co do zasady, przychód w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje z chwilą wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury. Mogłoby się więc wydawać, że prawidłową datą ujęcia przychodu podatkowego byłaby w przypadku najmu data wystawienia faktury. Należy jednak mieć na uwadze przepis szczególny – a mianowicie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Stanowi on, że jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W związku z powyższym jeżeli strony ustaliły przykładowo, że czynsz najmu jest należny za okresy miesięczne – jak ma to z reguły miejsce w praktyce – to przychód z tytułu najmu powstanie dopiero ostatniego dnia miesiąca (jako okresu rozliczeniowego umowy), a nie w dniu wystawienia faktury.
Dla podatników ma to istotne praktyczne konsekwencje przy rozpoznawaniu różnic kursowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o CIT przychody w walutach obcych przelicza się na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W przypadku gdyby podatnik otrzymywał czynsz najmu w walucie obcej i rozpoznawał błędnie przychód w dniu wystawienia faktury, a nie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, to do przeliczenia tej należności stosowałby błędny kurs walutowy, co może skutkować dla podatnika powstaniem zaległości podatkowych.