Wniesienie do spółki innych niż własne należności nie pozwala na podatkowe rozliczenie utraty ich wartości.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, została zarachowana jako przychód należny. Z przepisu tego wynika, że strata z tytułu zbycia wierzytelności może zostać zaliczona do kosztów podatkowych tylko wówczas, gdy chodzi o własną wierzytelność handlową podatnika. Obowiązujące przepisy ograniczają natomiast możliwość potrącenia strat dotyczących wierzytelności nabytych przez podatnika.
W wyroku z 27 czerwca 2013 r. (II FSK 2114/11) NSA uznał, że powyższe ograniczenie ma zastosowanie także w przypadku wniesienia nabytych wierzytelności aportem do spółki kapitałowej.