Decyzję określającą wielkość straty można wydać na tak długo, jak długo istnieje możliwość zweryfikowania deklaracji za rok podatkowy, w którym została ona odliczona od dochodu – orzekł NSA.
Przedsiębiorca wykazał stratę z działalności za rok 2003 w wysokości ponad 37 tys. zł. Urząd skarbowy wszczął w 2009 r. kontrolę rozliczeń mężczyzny. Po jej zakończeniu określił w 2011 r. stratę na kwotę 22 tys. zł.
Reklama

Reklama
Przedsiębiorca odwołał się do izby skarbowej. Był zdania, że decyzja wydana została po upływie terminu do rozliczenia straty, który minął wraz z końcem roku 2008.
Izba skarbowa, jak i WSA podzieliły zdanie organu pierwszej instancji. Mężczyzna nie poddawał się i wniósł skargę kasacyjną. NSA oddalił ją jednak. Wyjaśnił, że prawo fiskusa do wydania decyzji określającej wysokość straty nie ulega przedawnieniu na zasadach określonych w art. 70 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), gdyż nie dotyczy zobowiązania podatkowego. Nie oznacza to jednak, że nie jest ono ograniczone w czasie, gdyż urząd na podstawie art. 24 ordynacji może określić wysokość straty tak długo, jak długo ma możliwość weryfikacji deklaracji za rok podatkowy, w którym została odliczona od dochodu. NSA podkreślił, że skoro rozliczenie straty jest możliwe w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych, to fiskus może określić jej wysokość w terminie, w jakim może zweryfikować wysokość zobowiązania podatkowego. Zdaniem sądu kasacyjnego będzie to pięć lat po upływie roku kalendarzowego, w którym upłynął okres przedawnienia zobowiązania podatkowego określony w art. 70 ordynacji podatkowej. Jeśli podatnik w ogóle nie odliczy straty od dochodu, to prawo do określenia jej wysokości nie będzie czasowo ograniczone, ponieważ nie będzie miała ona wpływu na jakiekolwiek mogące podlegać przedawnieniu zobowiązanie podatkowe.
Wyrok jest prawomocny.
Ile czasu ma fiskus
Przyjmijmy, że podatnik wykazał stratę z działalności gospodarczej za rok 2002. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych może ją rozliczyć maksymalnie w ciągu pięciu następnych lat. Oznacza to, że ma prawo uwzględnić ją jeszcze w deklaracji za rok 2007 składanej w 2008 r. Załóżmy, że tak właśnie zrobił. Z końcem 2008 r. przedawni się zobowiązanie podatkowe za rok 2002, ale organy podatkowe na podstawie art. 24 ordynacji mogą weryfikować wysokość straty tak długo, jak długo mogą badać deklarację, w której podatnik ją odliczył. A więc w naszym przykładzie będą to mogły robić do końca 2013 r.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 września 2013 r. (sygn. akt II FSK 2208/12)