Zasoby mieszkaniowe, których dotyczy zwolnienie, to tylko lokale mieszkalne, a nie użytkowe. Dlatego wszelkie dochody osiągnięte przez wspólnotę z tytułu ich użytkowania niezależnie od celu, w jakim są wykorzystywane, podlegają CIT.
Chodziło o wspólnotę mieszkaniową złożoną z właścicieli 9 lokali mieszkalnych i 3 użytkowych. Jeden z lokali użytkowych należy do osoby fizycznej, która nie prowadzi w nim działalności gospodarczej i przebywa za granicą. Dwa pozostałe są własnością gminy i są wykorzystywane na cele pomocy osobom biednym. Właściciele wszystkich lokali płacą zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Wspólnota zapytała, czy będzie musiała płacić CIT od dochodu, który uzyska z trzech lokali użytkowych. Sama była zdania, że nie, i to z dwóch powodów. Po pierwsze na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wolne od daniny są dochody m.in. wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem.
Po drugie jeden z lokali nie jest w ogóle wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w dwóch pozostałych gmina realizuje zadania własne.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Przypomniała, że zasoby mieszkaniowe, których dotyczy zwolnienie, to tylko lokale mieszkalne, a nie użytkowe. Dlatego wszelkie dochody osiągnięte przez wspólnotę z tytułu ich użytkowania niezależnie od celu, w jakim są wykorzystywane, podlegają CIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 października 2013 r., nr IPTPB3/423-264/13-4/GG.