Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem stacji benzynowych. Spółka przeprowadzała różnego rodzaju konkursy i promocje skierowane do klientów stacji. Nagrodami były towary o niewielkiej wartości, np. piłka futbolowa bądź siatkarska, plecak, torba itp. Spółka zaliczała wartość netto wydatków na nagrody do kosztów uzyskania przychodów. Traktowała je jako koszt pośredni, poniesiony w dniu, w którym ujęła je w swoich księgach, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT.
Zdarzało się, że po zakończeniu promocji lub konkursu zostawało kilkanaście sztuk nieodebranych nagród, ponieważ zwycięzca nie zgłosił się po odbiór albo nie ma z nim kontaktu. Spółka sądziła, że wydatki na ich nabycie może zaliczyć do kosztów podatkowych nawet wówczas, gdy po zakończonej promocji bądź zakończonym konkursie zdecydowała o przekazaniu ich nieodpłatnie na cele charytatywne.
Spółka uważała, że w przeciwnym razie nie mogłaby rozpoznać kosztu podatkowego np. w sytuacji, gdyby nagroda była tylko jedna i konkurs spotkałby się z dużym zainteresowaniem, generując dodatkowy przychód ze sprzedaży, a wylosowany zwycięzca nie zgłosił się po odbiór nagrody. Wówczas przekazanie na cele charytatywne takiej nagrody również pozbawiałoby ją prawa do rozpoznania kosztu podatkowego, mimo że spełniałby on wymóg związku wydatku z przychodem (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).
Dyrektor izby skarbowej stwierdził inaczej (interpretacja nr IPPB5/423-788/13-2/MK). Wskazał, że z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wynika jednoznacznie, iż w obecnym stanie prawnym wszelkiego rodzaju nieodpłatne podarunki – poza wyjątkami wskazanymi w tym przepisie – nie są kosztem uzyskania przychodów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację organowi podatkowemu. Zdaniem sądu trudno mówić o wykorzystaniu nagród, skoro nie zostały one wydane klientom biorącym udział w akcji promocyjnej. WSA podkreślił, że w świetle art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy tylko ściśle określone wydatki przeznaczone na darowizny mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 5 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1029/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia