● Czy wszystkie darowizny trzeba wykazać w CIT-D
● Czy zakład budżetowy musi złożyć zeznanie roczne CIT-8
● Czy spółka przejmująca musi złożyć zeznanie
● Czy spółka musi składać CIT-TP
Reklama
● Czy koszty na B+R można odliczać w trakcie roku

Reklama
● Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nigdy nie skorzystało z żadnych zwolnień z CIT. Nie odliczało też w 2016 r. darowizn w rozumieniu ustawy o CIT i ich nie otrzymało. Otrzymało jednak inne darowizny. Czy powinno je wykazać w załączniku CIT-D do zeznania?
NIE. W załączniku do zeznania rocznego CIT-8 trzeba wykazać jedynie darowizny wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7). Stanowisko takie zajął dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2016 r. (nr IBPB-1-2/4510-409/16/KP). Wyjaśnił w niej, że zgodnie z art. 18 ust. 1g ustawy o CIT podatnicy korzystający z odliczenia darowizn wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikających z innych ustaw muszą wykazać w zeznaniu rocznym CIT-8 kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności: jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie EOG, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.
Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze, czyli m.in. złożenie załącznika do zeznania podatkowego CIT-8, dotyczą jedynie podatników, którzy otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o CIT oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, lub inne darowizny podlegające odliczeniu na podstawie innych ustaw. W załączniku CIT-D muszą wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Jeśli jednak stowarzyszenie nie otrzymało takich darowizn, to nie musi składać CIT-D. Nie ciążą na nim również inne obowiązki informacyjno-sprawozdawcze.
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).
Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
● Zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej, ale jest zarejestrowanym podatnikiem CIT. Do końca 2016 r. rozliczał się odrębnie od miasta. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń VAT, co oznacza, że to miasto rozlicza VAT w jednej deklaracji z zakładem. Czy miasto musi składać zeznanie CIT?
TAK. Centralizacja VAT nie wpłynęła na obowiązki samorządowego zakładu budżetowego w podatku dochodowym. Potwierdził to w interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (z 3 lutego 2016 r., nr ILPB4/4510-1-585/15-7/MC). Zakład jest więc podatnikiem VAT, co oznacza, że ciążą na nim obowiązki przewidziane w ustawie o CIT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy podatnicy muszą prowadzić ewidencję rachunkową zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m wspomnianej ustawy.
Podatnicy CIT muszą też prowadzić ewidencję rachunkową. Natomiast jak wynika z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, muszą składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu (osiągniętej straty), są wszyscy podatnicy CIT, czyli osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatnicy zobowiązani do składania rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (druk CIT-8) składają to zeznanie do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika.
Dyrektor izby wyjaśnił też, że jeśli zakład budżetowy jest odrębnym podatnikiem CIT, to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP, a nie NIP miasta, które utworzyło zakład.
Oznacza to, że zakład budżetowy powinien składać zeznania roczne CIT-8, podając w ich treści swój odrębny NIP.
Podstawa prawna
Art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).
● Spółka X jest większościowym udziałowcem w spółce zależnej Y. Poza działalnością podstawową zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami w spółce zależnej. Zamierza obecnie wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa poprzez przeniesienie jej ze spółki zależnej Y (dzielonej). Po podziale w Y zostanie inna zorganizowana część przedsiębiorstwa, związana z zarządzaniem nieruchomościami. Czy spółka X będzie musiała złożyć zeznanie CIT i zapłacić podatek za okres przed podziałem w zakresie rozliczeń części przedsiębiorstwa, które przejmie, jeśli obowiązek złożenia deklaracji wystąpi po podziale?
NIE. Do sytuacji takiej odniósł się dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2016 r. (nr ILPB3/4510-1-32/16-12/EK). Wyjaśnił w niej, że w razie podziału spółek przez wydzielenie decydujące znaczenie ma to, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wynika to z art. 93c ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim sukcesji podlegają prawa i obowiązki pozostające w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. A więc przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia pozostają jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Wniosek? Przepis nie odnosi się do praw i obowiązków, które pozostawały w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia. W efekcie jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi spółki dzielonej.
Z kolei w sytuacji gdy prawo lub obowiązek powstały w dniu wydzielenia lub po tej dacie, rozliczenia podatkowe z nimi związane powinny dotyczyć wyłącznie podmiotu przejmującego.
A zatem jeżeli przychody należne i związane z nimi koszty dotyczące działalności wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstały w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym dojdzie do wydzielenia, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c ordynacji podatkowej.
W rezultacie sukcesją podatkową nie będzie objęty obowiązek złożenia zeznania podatkowego w CIT ani obowiązek zapłaty podatku za zamknięty rok podatkowy (np. poprzedzający rok wydzielenia). Przychody i koszty tego okresu powstaną bowiem już w spółce dzielonej i będą dotyczyć roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpi podział (wydzielenie ZCP). Oznacza to, że do złożenia zeznania CIT za okres przed podziałem (w zakresie zamkniętego roku podatkowego) i zapłaty podatku wynikającego z powyższych rozliczeń zobowiązana będzie wyłącznie spółka dzielona.
Co więcej, termin złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku do 31 marca jest terminem technicznym określającym jedynie termin zapłaty podatku już powstałego za okres zamknięty. Nie jest więc możliwe rozliczenie podatku za dany okres na podstawie jednej deklaracji składanej przez jeden podmiot (spółkę dzieloną). Trzeba to zrobić poprzez częściowe płatności kwoty wynikającej z takiej deklaracji, dokonywane odrębnie przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą.
Innymi słowy, obowiązek złożenia zeznania CIT i rozliczenia podatku za zamknięty okres rozliczeniowy sprzed podziału będzie ciążył na spółce dzielonej.
Podstawa prawna
Art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).
Art. 93c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201).
● Spółka należy do międzynarodowej grupy, ale ma siedzibę w Polsce. Przeprowadza też transakcje z podmiotami powiązanymi, a ich wartość przekroczyła 10 mln euro. Czy musi składać CIT-TP? Jeśli tak, to od którego roku?
TAK. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją z 9 października 2015 r. (Dz.U. poz. 1932) podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nie ma więc wątpliwości, że spółka spełniająca te wymogi musi dołączyć do zeznania CIT-8 uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP).
Podatnicy mogą mieć jednak problemy z określeniem, od którego roku muszą dołączać takie sprawozdanie. Wyjaśnił to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2016 r. (nr ILPB4/4510-1-153/16-2/KP). Zwrócił on uwagę, że zgodnie z art. 10 ustawy nowelizującej ustawę o CIT przepisy regulujące obowiązek sporządzenia i zakres dokumentacji podatkowej stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. Skoro więc obowiązek sporządzania i składania sprawozdania CIT-TP wraz z zeznaniem CIT-8 powstaje dopiero od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r., to odnosi się on do dochodów osiągniętych dopiero w tym roku podatkowym (i w latach następnych). W efekcie sprawozdanie CIT-TP trzeba dołączyć do CIT-8 dopiero za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r., a więc wraz z zeznaniem CIT-8 za rok 2017 składanym do końca marca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 10 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932).
● Podatnik prowadzi m.in. działalności w zakresie badań i rozwoju. Ponosi więc wydatki, które spełniają definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT. Czy może je odliczać na bieżąco, w trakcie roku?
NIE. Wydatki kwalifikowane na badania i rozwój można odliczyć jedynie w zeznaniu rocznym CIT, które trzeba złożyć do końca marca. Stanowisko takie potwierdził np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 maja 2016 r. (nr IPPB5/4510-405/16-2/MR). Wyjaśnił on, że zgodnie z art. 18d ust. 1 CIT od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), o ile nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Z art. 18d ust. 8 ustawy o CIT wynika wprost, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
Dyrektor wyjaśnił też, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy CIT rokiem podatkowym z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wtedy rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.
A zatem jeśli spółka nabywała w trakcie 2016 r. prawo do odliczenia, to nie mogła dokonywać odliczeń kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową na bieżąco. Może to zrobić dopiero w zeznaniu rocznym CIT-8, składając załącznik CIT-BR.
Podstawa prawna
Art. 18d ust. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).