Czy w sprawozdaniu Rb-WSa trzeba ujmować wkład unijny? Poniżej znajdują się odpowiedzi na inne problematyczne kwestie związane z rozliczeniami.
● Środki zaliczane do wkładu krajowego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 nie powinny być zaliczane do wydatków strukturalnych. Osoba zajmująca się projektami unijnymi poinformowała mnie, że wkład krajowy, wkład unijny i wkład własny to trzy różne rzeczy. Jak zatem należy postąpić z wydatkowanymi środkami własnymi, które nie są tym samym, co wkład krajowy? Czy środki zaliczane do wkładu własnego (nie krajowe), ponoszone w ramach realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej zaliczamy do wydatków strukturalnych?
W tym przypadku istotny jest zapis zawarty w paragrafie 1 ust. 1 załącznika nr 40 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej stanowiącego „Instrukcję sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych”. Zgodnie z nim: „Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. W sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020”.
Z powyższego wynika, że w przypadku realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020, w sprawozdaniu Rb-WSa lub Rb-WSb jednostka nie powinna ujmować ani wkładu unijnego, ani wkładu krajowego, ani wkładu własnego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 ze zm.).
● Ośrodek pomocy społecznej ponosi wydatki na świadczenia rzeczowe wypłacane usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Czy stanowią one wydatek strukturalny?
Wydatki przeznaczone na świadczenia rzeczowe wypłacane usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych można uznać za wydatek strukturalny. W obszarze XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, w kodzie 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu, zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy można zakwalifikować wydatki związane z indywidualnymi programami usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Instrumenty aktywizacji społecznej w ośrodkach pomocy społecznej:
1) ujmowane w kodzie 71:
- udzielanie pomocy rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze bądź całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
- wynagrodzenie pracownika socjalnego nadzorującego realizowanie przez pełnoletnich wychowanków indywidualnych programów usamodzielnienia;
2) niestanowiące wydatku strukturalnego:
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego przeznaczonego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- przeprowadzenie lokalnej kampanii na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze,
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze prowadzone przez publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy na zlecenie ośrodka pomocy rodzinie,
- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy są wydatkiem strukturalnym? Jeśli tak, to w którym kodzie należy je ująć?
Nie, wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy nie stanowią wydatków strukturalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatek na przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie kampusu uczelni może zostać ujęty w kodzie 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną? Wydatek jest zgodny z opisem kodu 45 zawartym w materiale „Przykłady typów projektów...”: „Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja systemów i urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody oraz elementów systemów zaopatrzenia w wodę: sieci wodociągowych – wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne)”.
W przypadku szkoły wyższej wydatki poniesione na przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie kampusu uczelni będą stanowiły wydatek strukturalny, który należy ująć w obszarze XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w kodzie 75. Infrastruktura edukacji, jedynie w sytuacji gdy tego typu działanie jest realizowane w ramach większego zadania/działania/projektu polegającego na:
- budowie i innych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury uczelni (np. domy studenckie, obiekty administracyjne) – jeśli stanowi to element projektów, których zasadnicza część obejmuje obiekty dydaktyczne i jest bezpośrednio związana z ich realizacją,
- budowie i modernizacji infrastruktury bazy socjalnej szkół wyższych, np. akademiki, stołówki,
- budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji (w tym dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń), takich jak m.in. szkoły wyższe – wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia,
- budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji infrastruktury pomocniczej m.in. obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej, w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich – wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia,
- adaptacji, remoncie obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (np. edukacja przedszkolna).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Urząd miejski rozpoczął realizację inwestycji „Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem socjalnym” na terenie rekreacyjnym, na którym znajduje się kompleks wypoczynkowy i jezioro. Zadanie będzie obejmowało budowę czterech budynków, w skład których będą wchodzić: toaleta męska, toaleta damska, toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z prysznicami oraz budynek socjalny dla obsługi pola namiotowego, policji, ratowników. Czy wydatki poniesione na realizację tego działania są wydatkami strukturalnymi i do którego kodu je przypisać?
Tak, wydatki poniesione na budowę na terenie rekreacyjnym szaletu publicznego wraz z zapleczem socjalnym, w którego skład wchodzą: toaleta męska, toaleta damska, toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z prysznicami oraz budynek socjalny dla obsługi pola namiotowego, policji, ratowników, należy ująć w obszarze VI. Turystyka, w kodzie 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych. Jest to jeden z przykładów realizacji działania/zadania polegającego na budowie, rozbudowie, modernizacji infrastruktury turystycznej oraz obiektów służących rozwojowi funkcji i specjalistycznych form turystyki wodnej, a także zagospodarowanie turystyczne terenu leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie – m.in. ścieżki rowerowe, spacerowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przystanie wodne, pomosty, oświetlenie, zaplecze sanitarne, plaże, kąpieliska, ścieżki sportowe i inne obiekty w nadjeziornych ośrodkach wypoczynkowych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● W którym kodzie straż miejska powinna ująć wydatki poniesione na zakup:
● rowerów,
● radiowozów,
● programów Office do komputerów,
● oprogramowania Windows do komputerów w związku z zabezpieczeniem danych osobowych (dotychczasowe oprogramowanie Windows nie miało ochrony i nie miało wsparcia technicznego, w związku z czym konieczne było zakupienie nowego oprogramowania),
● oprogramowania „Ewidencja i rozliczanie podatku VAT” oraz „Ewidencja i drukowanie faktur”, które umożliwiają ewidencję podatku VAT oraz sporządzanie stosownych deklaracji oraz ułatwiają wystawianie faktur?
Żaden z wymienionych w pytaniu wydatków nie będzie stanowił wydatku strukturalnego.
Gdyby jednak straż miejska realizowała działanie/zadanie polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji systemu informatycznego w jednostce i w ramach tego działania byłyby poniesione wydatki na zakup dodatkowego oprogramowania (np. programów Office, oprogramowania Windows, oprogramowania „Ewidencja i rozliczanie podatku VAT” oraz „Ewidencja i drukowanie faktur”), wtedy poniesione wydatki należałoby ująć w obszarze II. Społeczeństwo informacyjne, w kodzie 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● W zakładzie gospodarki mieszkaniowej zostały poniesione wydatki na rozbiórkę budynku użytkowego oraz zabezpieczenie oficyny budynku mieszkalnego po tej rozbiórce. W którym kodzie należy ująć poniesione wydatki?
Wydatki poniesione na rozbiórkę budynku użytkowego oraz zabezpieczenie oficyny budynku mieszkalnego po rozbiórce budynku użytkowego nie stanowią wydatków strukturalnych i nie powinny być ujmowane w sprawozdaniu Rb-WSa.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatkiem strukturalnym jest zamontowanie poręczy na korytarzu szkoły? Do tej pory poręczy nie było. Jeśli tak, to jaki kod jest prawidłowy?
Nie, wydatki poniesione na zamontowanie poręczy na korytarzu szkoły bez realizacji większego projektu inwestycyjnego nie stanowią wydatków strukturalnych.
Gdyby wymieniony wydatek był poniesiony jako część działania polegającego np. budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji (w tym dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych) szkoły (podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej, artystycznej, szkoły wyższej), wtedy należałoby go ująć w obszarze XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w kodzie 75. Infrastruktura edukacji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).