Jeżeli uczelnia medyczna wpływa na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez szpital, to są to podmioty powiązane w rozumieniu przepisów podatkowych – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Jego interpretacja jest istotna dla celów rozliczeń podatkowych, w szczególności przesądza o obowiązkach związanych z dokumentacją cen transferowych.
Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych niedawno się zmieniły. Do końca 2018 r. definiował je art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, a od 1 stycznia 2019 r. – art. 11a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.
Dyrektor KIS stwierdził – wbrew stanowisku uczelni – że w tej sprawie stosunek powiązania występuje zarówno pod rządami nowych, jak i starych przepisów. Zwrócił uwagę na to, że uczelnia jako podmiot tworzący szpital ma wpływ na zarządzanie nim, przede wszystkim przez zatrudnianie kierownika oraz powoływanie i odwoływanie rady społecznej (organ opiniodawczy podmiotu tworzącego i doradczy kierownika).
Dyrektor KIS wyjaśnił, że do końca 2018 r. spełniona była przesłanka udziału i kontroli w zarządzaniu innym podmiotem krajowym (art. 11 ust. 4 ustawy o CIT). Należy przez to rozumieć możliwość wpływu na decyzje gospodarcze jednostki – wytłumaczył.
Natomiast od 2019 r. spełniony jest warunek dotyczący wywierania znaczącego wpływu na inny podmiot (art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT) – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że chodzi tu o sytuacje, gdy „osoba fizyczna posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej”.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 września 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.358.2019.1.SJ