Za to podatnik w trakcie początkowych 14 dni trwania kontroli celno-skarbowej będzie mógł skorygować deklarację.

Tak wynika z uchwalonej niedawno ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

– Nowa regulacja w zakresie korekty deklaracji jest swoistym zadośćuczynieniem za to, że w ustawie o KAS nie przewidziano konieczności zawiadomienia podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej – komentuje Agnieszka Tałasiewicz, doradca podatkowy, partner w EY.

Bez czekania

Ustawa o KAS zacznie obowiązywać 1 marca 2017 r. Uchwalając ją, Sejm uchylił m.in. obecnie obowiązującą ustawę o kontroli skarbowej. Postępowania kontrolne, prowadzone dotychczas przez urzędy kontroli skarbowej (UKS), zastąpią kontrole celno-skarbowe, które będą prowadziły urzędy celno-skarbowe.

Jednocześnie nadal będą prowadzone kontrole podatkowe i postępowania podatkowe przez urzędy skarbowe.

Obecnie UKS-y muszą zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Inspektorzy przychodzą do podatnika po upływie siedmiu dni od zawiadomienia i wręczają kontrolowanemu postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Jeśli UKS chce wszcząć kontrolę szybciej, musi się na to zgodzić podatnik.

Po zmianach urząd nie będzie musiał czekać – uruchomi kontrolę celno-skarbową w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. To nowość.

Ponadto, jeśli urząd będzie miał podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uzasadnią niezwłoczne działanie, będzie wszczynał kontrolę celno-skarbową na podstawie legitymacji służbowej.

Podobne uprawnienie – do wszczęcia w szczególnych przypadkach postępowania na podstawie legitymacji – funkcjonuje również dziś.

Korekta w trakcie

Zmiany w KAS oznaczają również nowe zasady korekty deklaracji.

Mariusz Miśkiewicz, konsultant podatkowy w Russell Bedford, wyjaśnia, że nic nie zmieni się w tym zakresie w kontrolach podatkowych (prowadzonych przez urzędy skarbowe). W ich trakcie prawo do skorygowania deklaracji będzie zawieszone tak jak obecnie.

– Zmienią się natomiast uprawnienia do korekty w toku kontroli celno-skarbowej – zauważa Anna Łaszczuk, doradca podatkowy z Norton Rose Fulbright.

Kiedy można skorygować deklarację

Kiedy można skorygować deklarację

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Podatnik, wobec którego urząd uruchomi kontrolę celno-skarbową, będzie mógł w ciągu 14 dni skorygować deklarację w zakresie nią objętym. 14-dniowy termin będzie liczony od dnia doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Po upływie dwóch tygodni, jeżeli kontrola będzie nadal trwała, podatnik będzie mógł składać korekty jedynie w zakresie nią nieobjętym (czyli tak jak dziś – w trakcie całej kontroli).

Lepiej rozgraniczyć

Eksperci pozytywnie oceniają zmianę w zakresie korekty deklaracji. – Jej celem jest sprawdzenie prawidłowości rozliczania się podatnika z nałożonego na niego obowiązku płacenia podatków, a nie karanie go – twierdzi Mariusz Miśkiewicz.

Anna Łaszczuk zwraca jednak uwagę, że po zmianach wynikających z ustawy o KAS nadal nie będzie wiadomo, w jakich sytuacjach będzie wszczynana kontrola celno-skarbowa przez urząd celno-skarbowy, a w jakich kontrola podatkowa przez urząd skarbowy. Dziś jest podobnie. – Nie wiadomo, według jakich kryteriów podejmowana jest decyzja o tym, że podatnika A kontroluje UKS (postępowanie kontrolne), a podatnika B urząd skarbowy (kontrola podatkowa) – wskazuje Anna Łaszczuk. W efekcie kontrole dotyczące np. oszustów VAT może prowadzić zarówno jeden, jak i drugi urząd.

Zdaniem ekspertki szkoda, że przy okazji reformy KAS ustawodawca nie zdecydował się na wyraźne rozgraniczenie funkcji poszczególnych postępowań kontrolnych. W jej opinii kontrola podatkowa powinna być nastawiona na sprawdzenie rozliczeń podatników, którzy zasadniczo wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków. A kontrola celno-skarbowa na identyfikację zjawisk przestępczych takich jak wyłudzenia VAT. 

OPINIA

Podatnik nie będzie miał czasu na przygotowanie się do kontroli celno-skarbowej

Agnieszka Tałasiewicz partner w EY

Agnieszka Tałasiewicz partner w EY

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Pozytywnie należy ocenić to, że kontrolowanemu będzie przysługiwać w   terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli uprawnienie do skorygowania deklaracji w   zakresie objętym tą kontrolą. Należy jednak patrzeć na tę zmianę w   kontekście rezygnacji z   obecnego rozwiązania, zgodnie z   którym w   ramach kontroli podatnik ma możliwość korekty deklaracji po doręczeniu mu zawiadomienia o   zamiarze przeprowadzenia kontroli i   przed jej wszczęciem (a   więc przed wręczeniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej).

A zatem – z jednej strony podatnik będzie miał więcej czasu niż do tej pory na skorygowanie deklaracji na początku samego postępowania, ale nie będzie miał czasu na przygotowanie się do kontroli – tak jak ma to miejsce obecnie. Trzeba pamiętać, że przygotowanie to nie tylko weryfikacja rozliczeń podatkowych, ale często dostosowanie organizacji pracy do dodatkowych obowiązków związanych z   kontrolą.

Nowa regulacja jest więc swoistym zadośćuczynieniem za to, że w   ustawie o   KAS nie przewidziano konieczności zawiadomienia podatnika przez organ o   zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. W   zamian przyznano podatnikowi nieco więcej czasu na korektę deklaracji w   trakcie postępowania. Taki rachunek sumienia na początku kontroli jest bardzo ważny i   realnie zwiększa skuteczność działań prowadzonych przez organy podatkowe.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz. 1 i cz. 2 >>