Duże jednostki sektora finansów publicznych mają więcej czasu na złożenie informacji o prowadzanej ewidencji VAT. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Finansów, informację o ewidencji VAT za okres od 1 lipca do 31 grudnia należy przekazać do 31 stycznia 2017 roku.

Rozporządzenie resortu finansów modyfikuje art. 82 Ordynacji podatkowej w części stanowiącej o obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT. Zgodnie z tym przepisem, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są zobowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji. Musi ona być złożona w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej jednolitego pliku kontrolnego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Wydłużenie terminu na złożenie informacji o ewidencji VAT za ostatnie półroczne 2016 roku dotyczy m.in.: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, podmiotów leczniczych, a także szkół i placówek niepublicznych. Podobnie jest w przypadku organów rentowych i administracji publicznej, instytutów badawczych, publicznych mediów, parków narodowych. W związku ze zgłaszanymi trudnościami dostosowania się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT ze strony podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących jednak przede wszystkim zadania o charakterze publicznym resort finansów proponuje przejściowo dla tych podmiotów wydłużenie tego terminu.

Celem wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT jest uzupełnienie katalogu instrumentów mających na celu walkę z nadużyciami w rozliczaniu podatku VAT. W związku z tym rozwiązanie to powinno objąć w pierwszej kolejności dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ta definiuje dużego przedsiębiorcę jako podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał ponad 250 pracowników lub w jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych przekraczał równowartość 50 milionów euro. Ponadto, suma aktywów bilansu dużego przedsiębiorcy musi przekroczyć równowartość 43 milionów euro.

Warto nadmienić, że już od 1 stycznia zmieniają się zasady prowadzenia ewidencji VAT. Nowe przepisy rozszerzają dotychczasowy zakres informacji ujawnianych w ewidencji VAT o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. O zmianach, które wejdą w życie początkiem 2017 roku przeczytasz tutaj >>

Zgodnie z art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej