Od 2009 roku wzrośnie limit uprawniający do uzyskania statusu małego przedsiębiorcy. Oznacza to, że część podatników utrzyma prawo do kwartalnego rozliczenia.
Od stycznia 2009 r. wszyscy podatnicy będą mogli wybrać kwartalne rozliczenie VAT. Przedsiębiorcy niebędący małymi podatnikami będą wpłacać zaliczki na podatek. Takiego obowiązku nie mają mali podatnicy.
Korzystne dla małych przedsiębiorców jest podwyższenie limitu sprzedaży, który uprawnia do posiadania statusu małego podatnika. Małym podatnikiem w 2009 roku będzie przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży (z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 1,2 mln euro. W przypadku prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro. Obecnie jest to odpowiednio kwota 800 tys. euro i 30 tys. euro.
Ze statusem małego podatnika wiążą się udogodnienia w rozliczaniu VAT, m in. możliwość rozliczania podatku metodą kasową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Na podstawie nowelizacji ustawy o VAT nowy limit będzie miał już zastosowania dla małych przedsiębiorców przy wyborze metody kasowej od stycznia. Obowiązuje tu jednak termin na zawiadomienie naczelnika, który upływa z końcem grudnia.
Podatnicy, u których odpowiednio wartość sprzedaży (z kwotą podatku) albo kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za usługi (z kwotą podatku) w 2008 roku nie przekroczyła 1,2 mln euro lub 45 tys. euro, mogą wybrać metodę kasową rozliczeń, począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r., po pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego do 31 grudnia 2008 r.
W przypadku małych podatników, którzy nie rozliczają się metodą kasową, a wybrali wcześniej kwartalne rozliczanie, nadal będą korzystali z tego uprawnienia, gdy w 2008 roku nie przekroczyli wspomnianej wartości sprzedaży odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro lub kwoty prowizji i innego wynagrodzenia odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.
Ważne!
Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale