Nie ulega wątpliwości, że zbyt późno wystawiona faktura obciąża, z punktu widzenia VAT, jedynie jej wystawcę.
AKADEMIA PODATKOWA 1925
Tomasz Michalik doradca podatkowy i partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy / Dziennik Gazeta Prawna
Co do zasady, fakturę wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę. Przepisy ustawy o VAT określają też wiele przypadków, w których należy, względnie można wystawić ją w innym terminie.
Nierzadko jednak zdarza się, że podatnik nie wystawi faktury w terminie określonym w ustawie, a dopiero w kolejnych kilku miesiącach. Faktura musi zawierać dwie daty: datę jej wystawienia i datę dokonania dostawy lub wykonania usługi, jeżeli jest ona inna niż data faktury. Tym samym, jeżeli towar został sprzedany np. 19 czerwca, a faktura została wystawiona dopiero 20 października (zamiast do 15 lipca), wówczas obydwie te daty powinny zostać ujęte na fakturze.
Powoduje to odmienne skutki praktyczne dla obydwu stron transakcji. Podatnik, wystawiając fakturę po terminie, nie przesuwa obowiązku podatkowego. Powstał on bowiem z chwilą dokonania dostawy towarów (chyba że ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego). A zatem wystawienie faktury ze znacznym opóźnieniem nie ma żadnego wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Jeżeli więc podatnik nie rozliczył podatku należnego od sprzedanego towaru w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, powinien to zrobić poprzez korektę deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Powinien także ustalić, czy należne są odsetki za zwłokę. Jeżeli korekta spowoduje powstanie lub podwyższenie kwoty zobowiązania podatkowego, wówczas taki podatnik będzie zobowiązany do naliczenia odsetek.
Natomiast nabywca będący podatnikiem VAT może odliczyć podatek wynikający z takiej, zbyt późno wystawionej faktury, na zasadach ogólnych – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym ją otrzymał albo za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Okoliczność, że faktura została wystawiona z opóźnieniem, nie ma żadnego wpływu na prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego.
Jakkolwiek otrzymanie faktury z opóźnieniem jest dla nabywcy niekorzystne (nie mógł on wcześniej skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego), to taka spóźniona faktura nie powoduje u niego żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.