W piątek posłowie przyjęli ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę wprowadzającą. Zmiany będą wymagały wydania nawet 81 rozporządzeń (obligatoryjnych oraz fakultatywnych) oraz sześciu obligatoryjnych zarządzeń – poinformował w odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów.
Reforma wprowadzająca KAS zakłada zupełnie nową strukturę administracji skarbowej. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po zmianach będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Cel zmian: zwiększenie efektywności skarbówki i lepsze zapobieganie wyłudzeniom VAT.
Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje, jak dziś urzędy skarbowe i urzędy celne – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też przeprowadzały kontrole i prowadziły czynności sprawdzające. Natomiast urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. W tym ostatnim przypadku działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.
Zmieni się też sposób odwoływania się od decyzji. Wprawdzie pozostanie dwuinstancyjność, ale – jak twierdzi wielu ekspertów – będzie ona tylko pozorna. Odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie bowiem rozpatrywał ten sam organ. Dziś podatnik ma prawo złożyć odwołanie do organu II instancji (dyrektor izby skarbowej lub celnej).
Z przyjętych przez Sejm ustaw wynika też, że już nie tylko naczelnicy urzędów i dyrektorzy izb skarbowych będą wydawać decyzje oraz postanowienia. Takie uprawnienia otrzymają także inni pracownicy wykonujący czynności orzecznicze, tj. radcy skarbowi. Celem tego rozwiązania jest skrócenie postępowań wewnątrz skarbówki, w wyniku których zostaje wydana decyzja podatkowa. Obecnie, zanim to się stanie, musi przejść ona przez kilka komórek w urzędzie skarbowym.
Zmienić ma się też sposób wydawania interpretacji podatkowych. Dziś w imieniu ministra rozwoju i finansów wydawane są przez pięciu dyrektorów izb skarbowych. Po zmianach zajmie się tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Ma to zapobiegać sytuacjom, w którym w analogicznych sprawach są wydawane różne interpretacje.
Po wdrożeniu reformy powstaną także Centrum Informatyki KAS oraz Krajowa Szkoła Skarbowości, która będzie kształciła kadry.
Etap legislacyjny
Projekty ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i wprowadzającej (druki sejmowe nr 826 i 827) – przyjęte przez Sejm