Nie będzie kaucji rejestracyjnej dla firm – wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o VAT.
Pierwotny projekt zakładał, że kaucję rejestracyjną (od 20 tys. zł do 200 tys. zł.) będą musiały zapłacić podmioty, które zalegają z podatkami lub co do których istnieje niebezpieczeństwo powstania zaległości. Miały ją też składać podmioty rejestrujące się na VAT, które wcześniej zostały wyrejestrowane z innych powodów niż zawieszenie działalności. Kaucja miała być także wymagana, gdy osoby składające zgłoszenie lub zaangażowane w działalność zostały prawomocnie skazane za przestępstwo skarbowe.
Ministerstwo Finansów zrezygnowało jednak z pomysłu kaucji.
Uzupełniony – względem pierwotnego projektu – został przepis dotyczący odmowy rejestracji dla celów VAT. Tak jak planowano, fiskus nie zarejestruje podmiotu, który w rzeczywistości nie istnieje, albo z którym nie można się skontaktować (mimo udokumentowanych prób). Odmówi też, to nowość, gdy podatnik poda nieprawdziwe dane.
Nie zmienią się, w stosunku do pierwotnie planowanych, przesłanki wykreślania podatników VAT z rejestru. Urząd usunie podatnika z rejestru, gdy ten:
● nie będzie składał deklaracji przez pół roku (6 deklaracji miesięcznych lub 2 deklaracji kwartalnych);
● będzie wystawiał puste faktury;
● będzie uczestniczył w oszustwie lub nadużyciu podatkowym;
● zawiesi działalność (po wznowieniu działalności podatnik byłby automatycznie ponownie rejestrowany).
Bez zmian pozostały też inne kluczowe pomysły na ograniczanie oszustw w VAT, jak np. sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczenia, brak możliwości składania kwartalnych deklaracji przez firmy rozpoczynające działalność oraz dużych podatników (kwartalnie będą się rozliczać tylko mali).
Pozostanie pomysł objęcia pełnomocnika odpowiedzialnością solidarną z podatnikiem za jego zaległości powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności.
MF pozostaje też przy propozycji rozszerzenia zakresu odwrotnego obciążenia m.in. o niektóre usługi budowlane. Zarazem uzupełnia katalog tych usług. Pierwotny projekt wymieniał tylko 34 pozycje, w nowym jest ich aż 49. Pojawiły się m.in. roboty: budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic, dróg kolejowych, mostów i tuneli.
Pojawiła się też całkiem nowa propozycja dotycząca możliwości obniżenia obrotu w związku z wystawieniem faktury korygującej bez potwierdzenia jej otrzymania. Dziś jest to dopuszczalne przy sprzedaży m.in. energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Po zmianach dotyczyłoby to także ich dystrybucji.
Etap legislacyjny
Projekt z 14 października 2016 r.– skierowany na Komisję Prawniczą