Od 1 stycznia 2009 r. przychodem z działalności gospodarczej będą także przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki, jeżeli była ona waloryzowana kursem waluty obcej.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Planuje w przyszłym roku zaciągnąć pożyczkę. Wie, że pożyczka może być waloryzowana kursem waluty obcej.
- Czy w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma taką pożyczkę, będzie musiał ją wykazać w rozliczeniach podatkowych - pyta pan Marek z Poznania.
Tak. Taką pożyczkę należy wykazać w rozliczeniach podatkowych.
Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., zakładają, że przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej będą również przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy między kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy między kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 1 pkt 7 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 209, poz. 1316).