PROCEDURY Ministerstwo Finansów chce, aby osoby fizyczne mogły odpowiadać także karnie za nadużycia podatkowe w spółce cywilnej. Dziś jest to niemożliwe
Chodzi o art. 9 par. 3 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
Tak sformułowany przepis powoduje, że do odpowiedzialności karnej za zobowiązania VAT i akcyzy nie można pociągnąć wspólników spółki cywilnej czy też zajmujących się sprawami gospodarczymi tej spółki. Jak twierdzi resort w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw, spółka cywilna nie należy bowiem do wymienionych w art. 9 par. 3 k.k.s. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.