Przedsiębiorcy wypłacający sobie wynagrodzenia z budżetowej bądź samorządowej puli będą od 2017 r. płacić podatek dochodowy. Dziś są z niego zwolnieni.
Jak zmienią się przepisy dotyczące opodatkowania wynagrodzenia sfinansowanego z dotacji / Dziennik Gazeta Prawna
Chodzi nie tylko o wynagrodzenia przedsiębiorców finansowane z dotacji oświatowych, np. właścicieli przedszkoli i szkół będących zarazem ich dyrektorami (menedżerami). Pisaliśmy o nich w DGP nr 184 (z 22 września 2016 r. – „Pensje dyrektorów z dotacji do fiskusa”).
Zmiana będzie dotyczyć także wszystkich pozostałych przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej. Przykładowo PIT będą musiały zapłacić osoby wypłacające sobie pensje z budżetowego dofinansowania w ramach różnego rodzaju programów operacyjnych, np. szkoleniowych.
Nie tylko w oświacie
Zmiana przeszła w zasadzie niezauważona. Została uchwalona przy okazji nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 23 czerwca 2016 r., Dz.U. poz. 1010). Wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r.
Obecnie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT zwalnia z podatku dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Po zmianie ze zwolnienia zostanie wyłączona „ta część dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność”.
Dodany w art. 21 ust. 36 nie ogranicza się do wynagrodzeń pochodzących z dotacji oświatowych.
– Jest to rozwiązanie systemowe, a więc dotyczy wynagrodzeń wypłacanych z pieniędzy pochodzących ze wszystkich dotacji, choć oświatowe stanowią największą grupę – mówi dr Marcin Będzieszak z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Z innych programów
– Przykładowo zmiana obejmie również beneficjentów programów rozwojowych, współfinansowanych ze środków budżetu państwa, w przypadku których koszty pracy własnej mogą stanowić koszty kwalifikowane i podlegać rozliczeniu w ramach dotacji – wylicza Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP.
Jako przykład wskazuje dotacje przyznawane przedsiębiorcom w ramach programu ministra rozwoju – Inteligentny Rozwój.
Dziś jeszcze wynagrodzenie, które wypłaca sobie przedsiębiorca korzystający z tego programu, jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Potwierdzają to interpretacje indywidualne, np. dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 listopada 2015 r. (nr ITPB1/4511-930/15/AK).
Również szkoleniowych
Zmiana obejmie także przedsiębiorców, którzy wykonują usługi dofinansowane z programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z budżetu państwa. Do końca 2013 r. takim programem był Kapitał Ludzki. W obecnej perspektywie budżetowej UE (na lata 2014–2020) z EFS finansowany jest program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego poprzednika, czyli programu Kapitał Ludzki, dotyczyła interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 czerwca 2015 r. (nr IPTPB1/4511-133/15-6/KO). Chodziło o właścicielkę firmy, która w ramach unijnego projektu osobiście świadczyła usługi zarządzania nim oraz usługi szkoleniowe (jako trener szkolenia), za co wypłacała sobie wynagrodzenie.
Dyrektor izby przyznał, że otrzymane przez nią dofinansowanie jest zwolnione z PIT:
● w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o PIT,
● w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy.
Oraz z samorządów
Zmiana może również dotyczyć dotacji przekazywanych przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego. Przykładem są te na dowóz dzieci do szkoły. Ich również dotyczy 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, co oznacza, że zwolnieniem podatkowym są objęte także kwoty wypłacane sobie samym przez beneficjentów dotacji.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 28 lipca 2015 r. (nr ITPB3/4511-69/15/MJ).
Kolejny przykład dofinansowania zwolnionego z PIT są dotacje od wojewodów na likwidacje osuwisk. Mogą być one przeznaczone np. na wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. To oznacza, że pensje właścicieli firm, które ten nadzór sprawują, są dziś również bez podatku.
Skala lub liniowy PIT
Wszystkie te wynagrodzenia wypłacane sobie przez przedsiębiorców z otrzymywanej dotacji będą od Nowego Roku opodatkowane.
Piotr Hanuszewski, ekspert podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG, tłumaczy, że część dotacji przeznaczona na wynagrodzenie przedsiębiorcy będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej, uwzględniany w podstawie opodatkowania wraz z innymi przychodami osiągniętymi z tej działalności gospodarczej.
– Dla przedsiębiorców oznacza to obowiązek zapłaty podatku na zasadach ogólnych, zgodnie ze stawkami progresywnej skali podatkowej (18 i 32 proc.), a w przypadku podatku liniowego – stawką 19 proc. – mówi Piotr Hanuszewski.
Wynagrodzenia pracowników
Eksperci potwierdzają, że zwolnione z PIT są również opłacane z budżetowych i samorządowych dotacji wynagrodzenia pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców. W tym zakresie nic się po 31 grudnia 2016 r. nie zmieni. Nowelizacja dotyczy tylko wynagrodzeń osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Nadal aktualna pozostanie też zasada, że jeśli pensje pracowników są zwolnione z podatku dochodowego, to wypłacający je przedsiębiorca nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.