Spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na edukację dzieci osób do niej oddelegowanych – potwierdził dyrektor katowickiego organu. Z pytaniem wystąpiła spółka, będąca częścią globalnej korporacji.Sama zatrudnia kilkaset osób, ale zdarza się, że musi korzystać z usług fachowców z innych krajów. Często chcąc pozyskać takiego fachowca, musi spełniać dodatkowe warunki, np. opłacać szkołę dla jego dzieci.
Spółka chciała zaliczać taki wydatek do kosztów. Tłumaczyła, że zatrudnienie fachowca jest niezbędne do osiągnięcia przychodu z realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
Zgodził się na to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przypomniał, że musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma znaczenia, czy wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła. Ważne, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł oczekiwać takiego efektu – wyjaśnił organ. Przyznał, że zatrudnianie fachowców wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. To warunek należytej realizacji zleconych im przedsięwzięć, a w konsekwencji także przychodów dla spółki.
Podobne wątpliwości dotyczą sytuacji, gdy spółka oddelegowuje swoich pracowników do pracy w innych krajach i ponosi koszty edukacji ich dzieci. Organy stoją na stanowisku, że w takiej sytuacji pracownik nie ma przychodu, jeżeli pracodawca pokrył koszty edukacji dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu. W takiej sytuacji bowiem wydatki są ściśle związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Tak np. w interpretacjach: z 22 lutego 2016 r. (nr IPPB4/4511-1513/15-2/IM) i z 1 marca 2016 r. (nr IPPB4/4511-1518/15-2/AK).
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 24 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-720/16-1/APO.