Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ubezpieczając samochód osobowy stanowiący środek trwały w firmie, kupuje dodatkowe ubezpieczenia ASS (assistance), AP (autopomoc) oraz OP (opieka prawna). Czy koszty tych ubezpieczeń mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
EKSPERT RADZI
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Jak jednocześnie wynika z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Wyłączenie to nie dotyczy jednak wszystkich dotyczących samochodów osobowych kosztów ubezpieczeń, lecz tylko kosztów składek na te ubezpieczenia samochodów osobowych, dla których istotna jest wartość samochodu, a więc przede wszystkim składek na ubezpieczenia AC. Nie dotyczy ono, przykładowo, kosztów składek na ubezpieczenia OC czy NNW (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 maja 2009 r., nr IBPBI/1/415-166/09/WRz czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r., nr ILPB3/423-487/13-2/JG).
Podobnie jest z ubezpieczeniami wskazanych w treści pytania, czyli OP (opieka prawna), AP (autopomoc) czy ASS (assistance). W przypadku tych ubezpieczeń nie jest istotna wartość samochodu, co prowadzi do wniosku, że wyłączenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, nie ma zastosowania. Oznacza to, że składki (opłaty) dotyczące tych ubezpieczeń mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości (nawet jeżeli ubezpieczenia te są nabywane razem z ubezpieczeniem AC). Stanowią one bowiem koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (jak wszystkie koszty ubezpieczeń związane ze składnikami majątku podatnika), które nie zostały wymienione jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. ⒸⓅ
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).