Szkolenia językowo-metodyczne dla nauczycieli są zwolnione z VAT, bo ich celem jest nie tylko nabycie wiedzy lingwistycznej, ale również dokształcenie w zawodzie – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła prywatnego stowarzyszenia, które zrzeszało nauczycieli angielskiego i każdego roku organizowało dla nich trzydniową konferencję. Odbywały się na niej szkolenia językowo-metodyczne, cykle wykładów i inne warsztaty. Prowadzili je zagraniczni prelegenci, którzy nie tylko zaznajamiali polskich nauczycieli z niuansami języka obcego (takimi jak specjalistyczna terminologia czy slang), ale również przekazywali wiedzę dotyczącą metod efektywnego nauczania.
Stowarzyszenie było przekonane, że usługi te są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o VAT. Pierwszy z nich przewiduje zwolnienie dla usług nauczania języków obcych oraz ściśle z nimi związanych: dostawy towarów i świadczenia usług. Drugi przepis zwalnia z podatku usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że zwolnione z VAT są tylko zajęcia, których celem jest wyłącznie nauka angielskiego. Inne, służące nie tylko pogłębieniu wiedzy językowej, ale i dokształcaniu w zakresie metodyki nauczania, nie mieszczą się w zakresie zwolnienia.
WSA w Krakowie nie podzielił stanowiska dyrektora izby. W jego ocenie organ niesłusznie zmarginalizował znaczenie metodyki kształcenia i jej związku z nauką języka. Sąd wskazał, że aby odpowiednio zinterpretować zakres zwolnienia, należy sięgnąć do prawa unijnego, bo art. 43 ust. 1 pkt 28 i 29 jest implementacją art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT. Stanowi on, że państwa członkowskie zwalniają z podatku takie usługi, jak m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, a także świadczenie usług i dostawy towarów, które są ściśle związane z taką działalnością.
Sąd przytoczył również treść art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 do dyrektywy. Wynika z niego, że za usługę kształcenia zawodowego uznaje się nauczanie, które pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy na potrzeby zawodowe. I to niezależnie, jak długo trwa kurs – podkreślił WSA.
Orzekł więc, że oferowane przez stowarzyszenie usługi są zwolnione, ale nie na mocy pkt 28 w art. 43 ust. 1, tylko pkt 29. Uznał bowiem, że zajęcia z metodyki nauczania kwalifikują się jako kształcenie zawodowe, które niewątpliwie ma związek z działalnością nauczycieli angielskiego.
Na korzyść stowarzyszenia rozstrzygnął również Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Dagmara Dominik-Ogińska wyjaśniła, że organ podatkowy powinien przede wszystkim kierować się celem, który przyświecał ustawodawcy wprowadzającemu zwolnienie dla szeroko rozumianych usług kształcenia. Uregulowanie krajowe nie powinno wyłączać ze zwolnienia usług, które wypełniają definicję usług kształcenia zawodowego z art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/201 – uznał również NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 sierpnia 2016 r., sygn. akt I FSK 392/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia