Od dziś komornik może zająć także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłat podatków lub zwrotu VAT powstałych w ciągu roku od dnia zajęcia. Będzie ono zatem skuteczne przez 12 miesięcy.
To oznacza, że Skarb Państwa oraz gminy (w odniesieniu do podatków lokalnych) uzyskają pierwszeństwo w zaspokajaniu się z nadpłaty lub zwrotu VAT.
Zmianę tę wprowadziła wchodząca w życie 8 września br. nowelizacja z 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311).
Chodzi o sytuację, gdy podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty daniny, a zarazem zalega on wobec fiskusa z innym podatkiem. W takiej sytuacji zasadniczo nadpłata jest z urzędu zaliczana na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Wynika to z art. 76 par. 1 ordynacji.
Często się jednak zdarza, że komornicy sądowi przesyłają zawiadomienie o zajęciu nadpłaty (a ściślej wierzytelności z tytułu nadpłaty) jeszcze przed jej powstaniem. To powoduje, że wielokrotnie powtarzają oni zajęcie, a organy podatkowe są zmuszone wielokrotnie udzielać odpowiedzi komornikom.
To właśnie ma się zmienić. Komornicze zajęcie będzie obejmować także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty podatku powstałej w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.
To samo będzie dotyczyć zwrotu VAT (czyli nadwyżki podatku należnego nad naliczonym), który nadpłatą nie jest, ale jest traktowany podobnie jak ona.
Nadpłata (zwrot VAT) będą zaliczane na poczet zaległości, a nadwyżka będzie przekazywana komornikowi lub do depozytu sądowego w ramach realizacji zajęcia. W ten sposób przyznany zostanie priorytet w zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek.
Nowelizacja objęła w tym zakresie aż trzy ustawy:

kodeks postępowania cywilnego (nowy art. 9022), ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowy art. 89a) i ordynację podatkową (nowy art. 76 par. 2a).