Usługi dzierżawy nieruchomości spółce, która przeznaczy ją na dom pomocy społecznej, nie zostaną objęte zwolnieniem w VAT – wyjaśnił katowicki organ.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który prowadził hotel. Po likwidacji działalności budynek został wydzierżawiony spółce, która miała w nim prowadzić dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie. Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy w takiej sytuacji może zastosować preferencję z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku najem i dzierżawę nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Opodatkowany jest natomiast wynajem na cele użytkowe (23 proc. VAT).

Polecany produkt: VAT 2016>>>

Przedsiębiorca tłumaczył, że domy pomocy społecznej są miejscem stałego lub czasowego zamieszkania dla osób tam przebywających. Dlatego może skorzystać ze zwolnienia.
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia dwóch przesłanek, dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz jego przeznaczenia (cel mieszkaniowy). Podkreślił, że jeżeli najemcą jest podmiot gospodarczy wykorzystujący budynek mieszkalny w ramach prowadzonego biznesu (np. podmiot w oparciu o przepisy o pomocy społecznej będzie prowadził DPS), to cel zawsze będzie finansowy (gospodarczy).
Podobnie orzekł np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z 11 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 473/15). W tym przypadku chodziło o najmem mieszkania przez firmę, która chciała w ten sposób zapewnić lokum swoim pracownikom. WSA stwierdził, że firma w ogóle nie może wykorzystywać lokali na cele mieszkaniowe. Jest bowiem podmiotem gospodarczym i ze swej istoty nie ma potrzeb mieszkaniowych. Jedyne potrzeby, jakie realizuje, wynajmując mieszkania, są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 23 sierpnia 2016 r., nr IBPP2/4512-365/16-1/EJ.