PROBLEM: W Dzienniku Urzędowym UE z 8 sierpnia 2016 r. opublikowana została sentencja wyroku TSUE z 2 czerwca 2016 r. w sprawie oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe (sygn. sprawy C-418/14). Co to oznacza dla podatników? Od tego dnia rozpoczęły bieg terminy na wnoszenie żądań o wznowienie postępowań. W zależności od przyjętej podstawy prawnej liczymy miesięczny lub trzymiesięczny termin, który upływa odpowiednio 8 września lub 8 listopada 2016 r.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2 czerwca 2016 r. wydał wyrok w sprawie oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe. Trybunał orzekł, że dyrektywę Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej zmienioną dyrektywą Rady 2004/75/WE z 29 kwietnia 2004 r. oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych.
Reklama
Zdaniem TSUE sprzeciwiają się one jednak przepisom krajowym, na mocy których, w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

Reklama
Wznowienie postępowania na podstawie ordynacji podatkowej...
Na podstawie art. 240 par. 1 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji.
Wznowienie postępowania następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w organie właściwym do rozpoznania wniosku, tj. w tym, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, albo nadać do niego przesyłkę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113).
Istotne jest to, że wznowienie postępowania wskutek wyroku TSUE ma zastosowanie nie tylko w sprawie, w której sąd wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, lecz także w każdej innej sprawie dotyczącej tożsamej podstawy prawa wspólnotowego, który był podstawą rozstrzygnięcia (zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1357/13). [WZÓR 1]
...i na podstawie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Na podstawie art. 272 par. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. TSUE jest natomiast takim właśnie organem międzynarodowym.
Termin dla stron na wniesienie skargi o wznowienie postępowania wynosi trzy miesiące od daty publikacji rozstrzygnięcia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE, a w przypadku stron, które brały udział w postępowaniu przed TSUE, termin ten biegnie od dnia doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia, a nie od daty publikacji (patrz wyrok NSA z 8 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 2031/13).
Zgodnie z art. 278 p.p.s.a. po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.
Właściwość sądu ustala się na podstawie art. 275 p.p.s.a.
Jednym z istotnych elementów formalnych skargi, oprócz wymogów przewidzianych dla pism procesowych w art. 46 p.p.s.a., jest uiszczenie wpisu wynoszącego połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.
Skarga o wznowienie postępowania powinna ponadto zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. [WZÓR 2]
WZÓR 1*
Miejscowość i data
Do dyrektora Izby Celnej w .........................................
Wnioskodawca: ................... (imię, nazwisko, adres lub nazwa spółki, adres) nr sprawy: .................
Wniosek
o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją dyrektora Izby Celnej w ............. z dnia ... (nr ...)
Na podstawie art. 240 par. 1 pkt 11 w związku z art. 241 par. 1, par. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wnoszę o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją dyrektora Izby Celnej w ................. z dnia ................ nr...... utrzymującą w mocy decyzję naczelnika Urzędu Celnego w ................... z dnia ............................. nr ................ w sprawie .......................
Mając na względzie powołaną podstawę prawną, wnoszę o:
● wznowienie postępowania w tej sprawie,
● uchylenie w całości decyzji dyrektora Izby Celnej w .......... z dnia ... (nr ...) utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie ... oraz poprzedzającej ją decyzji naczelnika Urzędu Celnego w ... .............. z dnia ........... (nr ...............) i w konsekwencji umorzenie postępowania.
Uzasadnienie
1. Przedstawić stan faktyczny sprawy.
2. Uzasadnić zasadność rozpoznania wniosku.
3. Powołać wyrok TSUE z 2 czerwca 2016 r. (sygn. C-418/14),
4. Przedstawić argumentację przemawiającą za tym, że orzeczenie TSUE z 2 czerwca 2016 r. ma wpływ
na treść wydanej decyzji.
Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.
....................................................................
(podpis)
* Przy założeniu, że podatnik wniósł odwołanie do organu II instancji.
WZÓR 2**
Miejscowość i data
Do dyrektora Izby Celnej
w .........................
Skarżący : ......................................... (imię, nazwisko, adres lub nazwa spółki, adres)
Organ: ................................. (nazwa organu, adres)
Sygn. akt ...................
Opłata: ..................
Skarga
o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia ...... oddalającym skargę na decyzję ......... z dnia ....... nr ........ w przedmiocie ....................
Na podstawie art. 272 par. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnoszę o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. ............. zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia ............ oddalającym skargę na decyzję .................. z dnia ................ nr ............. w przedmiocie ......................................................
Mając na względzie powołaną podstawę prawną, wnoszę o:
● rozpoznanie sprawy,
● uwzględnienie skargi i uchylenie w całości decyzji dyrektora Izby Celnej w ........................ z dnia ............ (nr ..........) oraz poprzedzającej ją decyzji naczelnika Urzędu Celnego z dnia ............... (nr .........) w przedmiocie ........................
Uzasadnienie
1. Przedstawić stan faktyczny sprawy.
2. Uzasadnić zasadność rozpoznania skargi.
3. Powołać wyrok TSUE z 2 czerwca 2016 r. (sygn. C-418/14).
4. Powołać argumentację z uzasadnienia wyroku NSA z 8 listopada 2013 r. (sygn. akt II GSK 2031/13).
5. Wskazać na okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi.
Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.
....................................................................
(podpis)
Załączniki:
● odpis skargi o wznowienie postępowania,
● potwierdzenie przelewu opłaty.
** Przy założeniu, że nie wniesiono skargi kasacyjnej.