Obowiązek podatkowy powstaje z dniem dokonania dostawy lub wykonania usługi, co oznacza, że faktury trzeba wystawiać co do zasady nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.
Dziennik Gazeta Prawna
Czy dokument należy przygotować od razu
Pan Maciej jest początkującym przedsiębiorcą. Będzie musiał wystawić fakturę dotyczącą wykonanej usługi. – Czy powinienem to zrobić od razu po jej wykonaniu – pyta czytelnik
NIE
Można wystawić dokument od razu po wykonaniu usługi, ale nie trzeba się aż tak spieszyć. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą faktur wystawia się je nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z pewnymi zastrzeżeniami w ust. 2–8. Jeśli jednak przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi podatnik otrzymał całość lub część zapłaty, fakturę wystawia nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymał całość lub część zapłaty od nabywcy.
Nie ma zatem przeszkód, aby pan Maciej wystawił fakturę tego samego dnia, w którym wykonał usługę. Może jednak poczekać z nią do 15. dnia kolejnego miesiąca. Bez względu na to, kiedy to zrobi, będzie musiał rozliczyć podatek związany z wykonaną usługą do 25. dnia kolejnego miesiąca. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Podatek trzeba jednak wykazać w deklaracji, którą składa się do 25. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wyświadczono usługę. Do 25. dnia kolejnego miesiąca trzeba również wpłacić podatek wykazany w deklaracji.
Podstawa prawna
Art. 19a ust. 1, art. 106 i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710)
Czy faktury elektroniczne są jak papierowe
Pani Michalina rozpoczęła działalność gospodarczą. Zaczęła już sprzedaż, dokonała pierwszej transakcji. Jeden z kontrahentów chciał jednak, aby wystawiła fakturę elektroniczną. Czy terminy ich wystawiania są takie same jak faktur papierowych?
TAK
Terminy wystawiania faktur dotyczą zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych. Ustawa nie rozróżnia ich formy ani nie wprowadza szczególnych terminów w zależności od tego, w jakiej formie je wystawiono.
Zwróćmy jednak uwagę, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy. A zatem pani Michalina powinna uzyskać zgodę od kontrahenta na wystawianie e-faktur. Co więcej, bez względu na formę, podatnik musi zapewnić fakturom autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność.
Terminy są więc takie same. Pani Michalina, po uzyskaniu zgody kontrahenta, może mu wystawiać faktury co do zasady do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do dostawy towaru lub wyświadczenia usługi. Oczywiście od zasady tej jest wiele wyjątków, które określa ustawa o VAT.
Podstawa prawna
Art. 106 i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710).
Czy mogę odliczyć VAT z faktury po terminie
Pan Michał kupił towar od – jak się okazało – sprzedawcy, który nie przestrzega dyscypliny rozliczeń. Do sprzedaży doszło w czerwcu, a więc fakturę powinien otrzymać do 15 lipca. Tymczasem dostał ją dopiero na początku sierpnia. Czy może z niej odliczyć VAT?
TAK
Eksperci podkreślają, że termin na wystawienie faktury wynikający z art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT jest terminem instrukcyjnym. Oznacza to, że sprzedawcy nie grozi żadna sankcja za późniejsze wystawienie. Musi on bowiem i tak rozliczyć VAT w deklaracji (składanej do 25. dnia miesiąca) i wpłacić go do urzędu skarbowego w tym samym terminie. Niestety nieterminowe wystawienie faktury oznacza komplikację dla nabywcy towaru lub usługi. Formalnie nie może on bowiem odliczyć VAT, jeśli nie ma faktury. Przepisy prowadzą do sytuacji, w której fiskus już otrzymał wpłatę od sprzedawcy, a nabywca nie może odliczyć podatku naliczonego. Nie oznacza to jednak, że w ogóle traci prawo do odliczenia. Jeśli pan Michał dostał fakturę z opóźnieniem, to również z opóźnieniem może skorzystać z prawa do odliczenia VAT, który wynika z tego dokumentu.
Podstawa prawna
Art. 106 i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710)
Czy korektę mam prawo wystawić szybciej
Pan Marcin dostarczył towar spółce i przygotował fakturę. Nie odpowiadał on jednak wymogom odbiorcy. W wyniku negocjacji przedsiębiorca udzielił rabatu. Zastanawia się, czy korektę faktury może wystawić od razu i dostarczyć ją spółce
TAK
Jeśli podatnik udziela rabatu, który powoduje, że dochodzi do obniżenia ceny towaru, ma obowiązek wystawienia faktury korygującej. Obniżenie ceny oznacza bowiem zmniejszenie podstawy opodatkowania VAT, co powoduje również zmniejszenie podatku należnego.
Na korekcie należy umieścić m.in. sformułowanie „faktura korygująca” lub „korekta”. Choć przepisy nie określają terminu, to jednak w praktyce należy to zrobić niezwłocznie po zdarzeniu, które powoduje konieczność wystawienia dokumentu. Zwróćmy też uwagę, że podatnik, który np. zauważył błąd w rozliczeniach po trzech latach, może wystawić korektę faktury w takim terminie, po spostrzeżeniu błędu.
Podstawa prawna
Art. 106j ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710).
Czy mogę wystawić fakturę przed dostawą
Mam wykonać usługę za parę dni, usługobiorca chce jednak wyjechać na urlop. Czy mogę wystawić fakturę w dniu podpisania umowy, a nie po wykonaniu usługi – pyta pan Janusz
TAK
Obecne przepisy ustawy o VAT pozwalają wystawić fakturę nie tylko po wykonaniu usługi lub dostawie towaru, ale również przed tymi zdarzeniami. Nie ma tu jednak dowolności. Artykuł 106 i ust. 7 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi albo otrzymaniem – przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi – całości lub części zapłaty.
Oznacza to, że pan Janusz może wystawić fakturę świadczeniobiorcy, który wybiera się na urlop, o ile wykona usługę w ciągu 30 dni. Podatek w związku z nią będzie musiał rozliczyć w deklaracji składanej do 25. dnia kolejnego miesiąca po tym, w którym wykonał usługę.
Podstawa prawna
Art. 106 i ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710).
Czy powinienen wystawić dokument konsumentowi
Jestem przedsiębiorcą i co do zasady handluję z innymi czynnymi podatnikami VAT, którym oczywiście wystawiam faktury. Ostatnio jednak sprzedałem towar osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności. Czy wobec tego powinienem wystawić dokument – zastanawia się pan Zygmunt
TAK
Jednak taki obowiązek powstanie jedynie wtedy, gdy konsument tego zażąda. Jeśli nie zgłosi takiej potrzeby – a ma na to trzy miesiące – to wystarczy paragon.
Takie zasady wynikają z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Przewiduje on, że na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę, o ile żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca tego, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Terminy wystawienia takiej faktury reguluje natomiast art. 106 i ust. 6 ustawy o VAT. Przewiduje on, że jeśli konsument zażądał wystawienia faktury do końca miesiąca, w którym sprzedawca dostarczył mu towar lub wykonał usługę albo otrzymał całość lub część zapłaty – należy to zrobić do 15. dnia kolejnego miesiąca. Gdy konsument zażądał wystawienia faktury po zakończeniu miesiąca, w którym sprzedawca dostarczył mu towar lub wykonał usługę albo otrzymał całość lub część zapłaty, należy tego dokonać nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.
Podstawa prawna
Art. 106b ust. 3, art. 106 i ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710).
Czy faktury budowlane wystawiać standardowo
Pan Piotr zmienił ostatnio profil prowadzonej działalności gospodarczej. Teraz zajmie się usługami budowlano-montażowymi – będzie m.in. montował elementy zabudowy kuchennej. Czy faktury może wystawiać do 15. dnia kolejnego miesiąca?
NIE
Przy usługach budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązują szczególne zasady dotyczące powstania obowiązku podatkowego i wystawiania faktur. Zgodnie z przepisami fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania takich usług. Nie obowiązuje ogólna zasada pozwalająca na to do 15. dnia kolejnego miesiąca po wykonaniu usługi lub dostawie towaru. Ponadto obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia dokumentu. Jeśli np. pan Piotr wykona swoją pracę 10 września, to będzie miał na wystawienie faktury 30 dni. Załóżmy, że zrobi to 2 października – wtedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, a daninę trzeba będzie wykazać w deklaracji składanej do 25 listopada i w tym samym terminie ją zapłacić. ⒸⓅ
Podstawa prawna
Art. 106 i ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710).