Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi zawiadomić o tym fiskusa. Ustawa o PIT przewiduje na to 14 dni od sprzedaży nieruchomości, ale praktycznie takie oświadczenie trzeba złożyć przy rocznym rozliczeniu PIT.
ANALIZA
Podatnik, który przy sprzedaży nieruchomości chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, w którym poinformuje fiskusa, że spełnia warunki do tego zwolnienia. Aby złożyć to oświadczenie, wystarczy napisać zwykłe pismo zaadresowane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym podatnik wskaże, że sprzedając nieruchomość, korzysta z ulgi meldunkowej, bo w zbywanej nieruchomości był zameldowany ponad 12 miesięcy. Do takiego oświadczenia warto dołączyć zaświadczenie z gminy, które potwierdzi okres zameldowania.
Co ważne, przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przewidują określony termin na złożenie zawiadomienia o uldze meldunkowej. Zgodnie z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT, podatnik, który chce skorzystać z tego zwolnienia, powinien złożyć stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od momentu zbycia nieruchomości. Jednak ten 14-dniowy termin jest nieaktualny. W rozliczeniu za 2008 rok został on bowiem przedłużony rozporządzeniem ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz.U. nr 59, poz. 361).
Reklama
Podatnicy, którzy sprzedali lub sprzedadzą mieszkanie lub dom w 2008 roku i korzystają z ulgi meldunkowej, zawiadamiają urząd skarbowy o tym fakcie najpóźniej 30 kwietnia 2009 r., czyli w terminie rocznego rozliczenia PIT za 2008 rok.
Podobnie sytuacja będzie wyglądać po 1 stycznia 2009 r. Od początku przyszłego roku z przepisów ustawy o PIT zniknie ulga meldunkowa. Jednak nadal będą z niej korzystać podatnicy, którzy nabędą do niej prawo do 31 grudnia 2008 r., czyli jeśli do końca 2008 roku kupią mieszkanie i zameldują się w nim na pobyt stały. Takie osoby, przy sprzedaży nieruchomości nawet po 1 stycznia 2009 r. będą mogły skorzystać z ulgi meldunkowej po spełnieniu warunków uprawniających do niej. Jednym z tych warunków będzie złożenie oświadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia. Jednak i tu termin 14-dniowy nie będzie miał zastosowania.
Przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy o PIT przewidują bowiem, że oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej podatnicy będą składać w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia roku następnego po roku, za który jest dokonywane rozliczenie. Jeśli więc podatnik sprzeda w 2009 roku nieruchomość kupioną w 2008 roku i będzie mógł przy tej transakcji skorzystać z ulgi meldunkowej, oświadczenie o tej uldze będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 30 kwietnia 2010 r.
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z ULGI
Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi:
• zameldować się na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w mieszkaniu lub domu przed datą zbycia,
• być właścicielem mieszkania lub budynku,
• złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia warunki do zwolnienia.