Opiekun osoby niepełnosprawnej przebywającej w całodobowym domu opieki nie potrąci wydatków z tego tytułu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.
Pytanie zadała podatniczka opiekująca się sparaliżowaną siostrą posiadającą I grupę inwalidzką, chorą od urodzenia na porażenie mózgowe. Do 2014 r. obie kobiety mieszkały razem. Potem, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, podatniczka była zmuszona zapewnić siostrze opiekę w pobliskim całodobowym domu opieki. Do kosztów tej opieki dopłacała z własnej kieszeni. Miesięcznie bowiem przekraczały one 1700 zł, a siostra miała tylko 1200 zł renty.
Kobieta odliczyła w rocznym zeznaniu PIT ulgę rehabilitacyjną z tytułu wydatków na leki dla siostry i odzyskała w ten sposób ponad 250 zł. Sądziła jednak, że ma również prawo do potrącenia kosztów pobytu siostry w domu opieki.
Powołała się na art. 26 ust. 7a ustawy o PIT , który pozwala odliczyć m.in. wydatki na pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczo. Uważała, że skoro w instytucji, w której przebywa siostra, są świadczone usługi pielęgniarskie i medyczne, to można ją uznać za taki zakład.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że charakter świadczeń w zakładach opiekuńczo-leczniczych różni się od tego, jaki oferują całodobowe domy opieki. Pierwsze działają na podstawie ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), drugie – na podstawie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.). Zgodnie z jej art. 68 opieka w takich placówkach polega na świadczeniu chorym usług opiekuńczych i bytowych. Jest to więc rodzaj domu zastępczego dla osoby, której stan zdrowia nie wymaga pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej – stwierdził dyrektor izby.
Dodał, że usługi świadczone w domach opieki nie służą co do zasady przywracaniu sprawności fizycznej i psychicznej chorego oraz przygotowaniu go do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
Podsumowując, uznał, że nie można uznać całodobowych domów opieki za placówkę leczniczo-opiekuńczą, a wydatki poniesione na pobyt siostry w takiej instytucji nie będą rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Nie można uznać całodobowych domów opieki za placówkę leczniczo-opiekuńczą, a wydatki poniesione na pobyt siostry w takiej instytucji nie będą rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB2.4511.250.2016.2.SR
Kiedy ulga
Art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT pozwala odliczyć wydatki poniesione na odpłatność:
● za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
● za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
● za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
● za zabiegi rehabilitacyjne.
Ulga przysługuje podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub temu, na kogo utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.