W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.
Stosownie do art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:
● zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
● być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
● pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
● zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia przychodów lub może wpływać na wielkość osiągniętych przychodów,
● zostać właściwie udokumentowany,
● nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
W kosztach uzyskania przychodów firm mieszczą się tzw. koszty pracownicze. Obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników itp.
Wynikające z regulaminu wynagradzania dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników (kolonie, obozy) stanowią koszty pracownicze i jako takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Spółka ABC może zatem zaliczyć poniesione wydatki na ten cel w wysokości 4000 zł.
To nie działalność socjalna
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w spółce ABC działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a przyznanie przedmiotowego dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika. Poniesione wydatki nie noszą zatem znamion działalności socjalnej. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1za pkt 2 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT). Działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (zob. art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
Stosownie do art. 15 ust. 4g ustawy o CIT m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o PIT, w tym przychody ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że opisane w pytaniu dofinansowania dotyczące wypoczynku dzieci w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. w łącznej wysokości 4000 zł zostaną przelane na rachunki bankowe pracowników w dniach 18 – 20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Zostaną one zatem wypłacone w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy i spółka ABC będzie mogła uznać je za koszty uzyskania przychodów w lipcu 2016 r.
VAT
Przekazane pracownikom dofinansowanie w łącznej wysokości 4000 zł nie jest objęte VAT, gdyż nie stanowi czynności opodatkowanej tym podatkiem w rozumieniu ustawy o VAT. Na gruncie VAT rozliczenie tego dofinansowania jest zatem neutralne.
Obowiązki płatnika PIT
Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o PIT).
Jako odrębne źródło przychodów ustawa o PIT wymienia w art. 10 ust. 1 pkt 1 m.in. stosunek służbowy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Przychodem ze stosunku pracy są zatem wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u pracownika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy.
Za pracownika w rozumieniu ustawy o PIT uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT).
Dla pracownika dofinansowanie wypoczynku niepełnoletnich dzieci (np. podczas wakacji) stanowi przychód ze stosunku pracy. Dofinansowanie to jest bowiem przyznawane w związku z istniejącym stosunkiem pracy pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. W rozpatrywanym przypadku u danego pracownika powstanie przychód w wysokości 500 zł.
Moment powstania przychodu ze stosunku pracy i pokrewnych ustala się zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).
Powstanie przychodu po stronie tych pracowników nie oznacza jednak, że spółka ABC musi pobrać zaliczkę na PIT.
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Zatem dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników podlegają zwolnieniu od PIT, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
● wypoczynek jest zorganizowany,
● organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
● wypoczynek ma przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
● dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia.
W sytuacji gdy spółka dokonuje dofinansowania ze środków obrotowych firmy, do kosztów wypoczynku dzieci, zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (i posiadający stosowną akredytację kuratora oświaty) na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452), dofinansowanie to będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 czerwca 2011 r., nr IBPBII/1/415-281/11/MK).
Zatem przedmiotowe dofinansowanie w wysokości 500 zł dla jednego pracownika, stanowi dla pracowników spółki przychód zwolniony z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe dofinansowanie w całości korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT, na spółce ABC (zakładzie pracy) nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od tego dofinansowania (zob. art. 31 i 32 ustawy o PIT). Przedmiotowego dofinansowania spółka ABC nie powinna również uwzględniać przy sporządzaniu:
● formularza PIT-40, tj. rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (zob. art. 37 ustawy o PIT),
● PIT-11, tj. informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (zob. art. 39 ustawy o PIT),
● PIT-4R, tj. deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (zob. art. 38 ustawy o PIT).
A zatem pracownicy, rozliczając roczny PIT, nie wykażą tego przychodu w zeznaniu. ©?
Rozliczamy dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci przez spółkę ABC
JAKI PODATEK NALEŻY ZAPŁACIĆ:
CIT : przychody: nie wystąpią; koszty uzyskania przychodów: 4000 zł
VAT: przedmiotowe dofinansowanie jest neutralne na gruncie VAT
PIT: przedmiotowe dofinansowanie stanowi dla otrzymujących je pracowników przychód ze stosunku pracy, jednak z uwagi na okoliczność, że w całości korzysta on ze zwolnienia z PIT, na spółce ABC nie ciążą obowiązki płatnika
W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
CIT: spółka nie ma obowiązku składania deklaracji zaliczkowej, powinna jednak uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości 4000 zł przy obliczeniu zaliczki na podatek CIT za lipiec 2016 r. podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić te koszty w zeznaniu rocznym CIT-8
TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
CIT-8: do 31 marca 2017 r. (zakładam, że rokiem podatkowym spółki ABC jest rok kalendarzowy)
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.).