Eksperci dobrze oceniają propozycje zmian dotyczące sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zastrzegają jednak, że trzeba poczekać na szczegółowe rozwiązania.
Chodzi o zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany, które mają uregulować sytuację przedsiębiorstwa w okresie przejściowym pomiędzy śmiercią przedsiębiorcy a działem spadku. Największa nowość polegałaby na wprowadzeniu nowej instytucji – prokurenta mortis causa, który miałby poprowadzić w tym czasie przedsiębiorstwo. Taki przedstawiciel dysponowałby numerami NIP i REGON zmarłego i jego rachunkiem bankowym. Brałby też udział w postępowaniach podatkowych przed organem i sądem administracyjnym w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Z projektu założeń wynika też, że podatnikiem ma stać się samo przedsiębiorstwo zmarłego, a prokurent mortis causa ma się stać płatnikiem VAT, podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości.