Wdowa nie musi płacić podatku, jeśli po zgonie męża dostanie ze spółdzielni zwrot wniesionego przez niego wkładu. Warunkiem jest to, by łączyła ich wcześniej wspólność majątkowa.
Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła podatniczki, której mąż został w 2007 r. członkiem banku spółdzielczego. W związku z tym wniósł wkład z majątku dorobkowego swojego i żony. W deklaracji przystąpienia wskazał żonę jako osobę, której po jego śmierci mają być wypłacone udziały członkowskie. Zgodnie z tą dyspozycją bank wypłacił wdowie równowartość udziałów. Problem polegał na tym, że potrącił także zaliczkę na PIT.
Podatniczka uważała, że niesłusznie. Powołała się na zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielniach są wolne od PIT do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał jednak, że prawo do zwolnienia na mocy tego przepisu przysługiwało wyłącznie mężowi, bo to on był członkiem spółdzielni. – Żona natomiast musi zapłacić PIT na zasadach ogólnych, bo zwrot wkładu jest dla niej przychodem z praw majątkowych – stwierdził.
Kobieta się z tym nie zgadzała. Tłumaczyła, że wkład został wniesiony z ich majątku wspólnego i jest uprawniona do jego zwrotu na tych samych zasadach, które dotyczyłyby jej męża. Nie jest on więc dla niej żadnym przysporzeniem – twierdziła.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał jej rację. Stwierdził, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 50 nie ma charakteru podmiotowego. – Istotne jest wyłącznie źródło, z którego wkład pochodził i do którego zostaje zwrócony – uznał sąd. Jeżeli udziały zostały zwrócone do majątku, z którego wcześniej zostały sfinansowane, to należy uznać, że ich wypłata stanowi formę zwrotu wkładów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 50 – wyjaśnił WSA.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jerzy Płusa wyjaśnił, że kryterium decydującym o zwolnieniu podatkowym jest tożsamość majątku, z którego pochodził wkład i do którego został on zwrócony. Przywołał także inny wyrok (sygn. akt II FSK 1766/09), z którego wynika, że wykładnia przepisów podatkowych nie może podważać zasad współżycia małżeńskiego wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2190/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia