Ministerstwo Finansów nie planuje zwolnienia z opodatkowania alimentów powyżej kwoty 700 zł wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci – wynika z opublikowanej właśnie odpowiedzi resortu na petycję

Z petycją w tej sprawie wystąpiła organizacja powstała z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Poprosiła ona o zmianę w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz osób innych niż małoletnie dzieci, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jedynie do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Konieczna zmiana…

Organizacja zwróciła uwagę, że ta kwota obowiązuje bez zmian od 1 stycznia 2007 r. Alimenty powyżej kwoty 700 zł na rzecz osób innych niż dzieci stanowią przychód opodatkowany według skali podatkowej.

– Taki stan prawny wbudza poczucie niesprawiedliwości społecznej alimentowanych osób, a w szczególności samotnych rodziców (głównie matek) sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi – podkreśliła organizacja w swojej petycji. Wyjaśniła, że porzucone matki dzieci niepełnosprawnych często mają przyznane alimenty na siebie od byłych małżonków na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. jako dochody niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb oraz z tytułu istotnego pogorszenia sytuacji finansowej w wyniku rozwodu. Jeżeli tego rodzaju miesięczne alimenty są wyższe niż 700 zł, to nadwyżka podlega opodatkowaniu. Organizacja podkreśliła, że wychowujący niepełnosprawne dziecko ponoszą znaczne wydatki na bieżące utrzymanie oraz niezbędną rehabilitację. Jej zdaniem alimenty otrzymywane przez jednego z małżonków od drugiego z małżonków powinny korzystać ze zwolnienia podatkowego, aby nie uszczuplać świadczenia. Ponadto zwróciła ona uwagę, że dochód przeznaczony na alimenty został już opodatkowany u drugiego małżonka.

…ale MF jej nie chce

– Nie planujemy zmiany przepisów ustawy o PIT w proponowanym w petycji kierunku – stwierdził w odpowiedzi Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF. Wyjaśnił, że w ostatnich latach system podatkowy został przebudowany w taki sposób, aby obciążenia dla podatników, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza, były jak najniższe. Przypomniał, że kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, próg dochodu, po którego przekroczeniu podatek pobiera się według stawki 32 proc., został ustalony w kwocie 120 tys. zł, natomiast dolną stawkę obniżono z 17 proc. do 12 proc.

„Całkowite zwolnienie z opodatkowania alimentów na rzecz osób dorosłych nie jest uzasadnione. Tego rodzaju świadczenia stanowią analogiczne do wynagrodzenia za pracę czy emerytury źródło utrzymania. Trudno znaleźć zatem racjonalne argumenty za tak znacznym uprzywilejowaniem tylko jednego z tego rodzaju dochodów” – czytamy w odpowiedzi na petycję.

Wiele preferencji

Jarosław Szatański zwrócił też uwagę, że ustawa o PIT zawiera wiele preferencji podatkowych przeznaczonych dla osób wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, jak również wychowujących dzieci samotnie.

Chodzi o:

  • prawo do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługujące podatnikowi, który w pojedynkę wychowuje dzieci, tzn. bez współudziału drugiego rodzica. Polega ono na obliczaniu podatku od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, a następnie pomnożeniu wyniku przez dwa,
  • ulgę rehabilitacyjną przysługującą podatnikom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania różnego rodzaju wydatków, np. na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych, opłacenie turnusów rehabilitacyjnych,
  • ulgę na dzieci, która przysługuje również wychowującym jedno niepełnosprawne dziecko niezależnie od wysokości ich zarobków. Ulga na jedno dziecko pozwala pomniejszyć roczny podatek o 1112,04 zł.©℗
Odpowiedź Jarosława Szatańskiego, dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, z 21 czerwca 2024 r. na petycję, znak sprawy DD3.056.11.2024