Pięciodniowy termin na złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z podatkowego zwolnienia dla dochodu ze zbycia akcji przez spółkę holdingową (art. 24o ustawy o CIT) liczy się od dnia faktycznego przejścia własności tych akcji, a nie zawarcia umowy ich sprzedaży – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o spółkę holdingową B (z siedzibą w Polsce), która przez ponad dwa lata miała 52 proc. akcji polskiej spółki akcyjnej A. We wrześniu 2023 r. B zawarła umowę sprzedaży tych akcji na rzecz podmiotu niepowiązanego C, a w październiku 2023 r. zawiadomiła urząd skarbowy o zamiarze skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 24o ustawy o CIT. W październiku 2023 r. został także złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego i do rejestru akcjonariuszy.

Spółka B prowadziła i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, ma udziały lub akcje w jeszcze trzech innych podmiotach. Nie wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej, nie korzystała ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT. Była więc spółką holdingową w rozumieniu art. 24m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Z kolei spółka A spełniała warunki, o których mowa w art. 24m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT (definicja spółki zależnej). W obu przypadkach warunki, o których mowa w art. 24m ust. 1 pkt 2 i 3, były spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem sprzedaży akcji spółki A.

Do podpisania umowy doszło we wrześniu 2023 r., a przeniesienie własności akcji nastąpiło w październiku 2023 r. Pięć dni przed przejściem praw do akcji na nabywcę spółka B złożyła fiskusowi zawiadomienie o zamiarze skorzystania z podatkowego zwolnienia przy zbyciu akcji spółki zależnej (art. 24o ustawy o CIT). Dla pewności spytała dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy faktycznie dochód ze zbycia akcji spółki A jest zwolniony z podatku na podstawie art. 24o ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS stwierdził, że zwolnienie nie przysługuje, bo liczy się moment zawarcia umowy i skutku zobowiązującego, który nastąpił we wrześniu 2023 r. Spółka zaś zawiadomiła o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w październiku, po zbyciu akcji. Nie dochowała więc terminu złożenia oświadczenia na co najmniej pięć dni przed transakcją – uznał fiskus. Stwierdził, że według art. 12 ust. 3a ustawy o CIT spółka osiągnęła przychód już w chwili zawarcia umowy sprzedaży akcji we wrześniu i nie może wstecznie składać zawiadomienia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że dyrektor KIS myli się, definiując pojęcie zbycia akcji, bo w przypadku umowy o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym skutek w postaci przejścia własności następuje później. Zdaniem WSA treść art. 24o ustawy o CIT nie pozwala przyjąć, że termin pięciu dni dotyczy zawarcia umowy sprzedaży. Według sądu istotna jest dopiero chwila rozporządzenia i przejścia własności akcji na nabywcę (podmiot C).

Jeśli więc co najmniej pięć dni przed uzyskaniem własności akcji przez ich nabywcę spółka sprzedająca zawiadomiła o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z art. 24o ustawy o CIT, to takie zwolnienie jej przysługuje – orzekł WSA.

– Tutaj wszystkie warunki uzyskania zwolnienia, zarówno po stronie spółki holdingowej, jak i spółki zależnej, zostały dochowane. Problemem był tylko moment zbycia, a to nastąpiło w październiku, więc spółka B miała prawo do zwolnienia – uzasadnił wyrok sędzia.

Dodał, że nawet jeśli organ miał jakieś wątpliwości w tym zakresie, to zgodnie z art. 2a ordynacji podatkowej powinien był rozstrzygnąć je na korzyść podatnika. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo