Nawet najlepiej opisany przelew bankowy na rzecz wykonawcy prac budowlanych nie pozwoli zaliczyć wydatku do podatkowych kosztów przy sprzedaży nieruchomości – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia i w związku z tym musiał rozliczyć się z fiskusem z dochodu. W zeznaniu rocznym PIT-39 chciał pomniejszyć przychód ze sprzedaży o wydatki poniesione na remont. Zgodnie bowiem z art. 22 ust 6c ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Część wydatków miał udokumentowaną fakturami, a część potwierdzeniami przelewów na rzecz wykonawców prac remontowych. W tytule przelewów było dokładnie opisane, dla kogo jest płatność, za jakie prace i kiedy zostały one wykonane.

Podatnik sądził, że to wystarczy do zaliczenia poniesionych wydatków do podatkowych kosztów. Przywołał interpretację indywidualną dyrektora KIS z 5 maja 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.115.2017.2.AR), z której wynika, że każdy dokument potwierdzający poniesienie wydatku może być dowodem w postępowaniu podatkowym mającym ustalić, czy wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS zgodził się z nim tylko co do wydatków udokumentowanych fakturami. Potwierdził, że mogą być one kosztem, zgodnie z art. 22 ust. 6c i ust. 6e ustawy o PIT.

Stwierdził natomiast, że podatnik nie pomniejszy przychodu o wydatki udokumentowane potwierdzeniami przelewów. Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 22 ust. 6e ustawy o PIT wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur w rozumieniu przepisów o VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 czerwca 2024 r., sygn.
0115-KDIT3.4011.350.2024.2.JS