Jeżeli klient zapłaci za usługę kartą płatniczą przy użyciu terminala, to sprzedający nie musi ewidencjonować tej transakcji w kasie fiskalnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podkreślił jednak, że z ewidencji i dowodów otrzymywanych z banku dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Jeżeli ten warunek jest spełniony, to ma tu zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia z 30 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2605).

Przysługuje ono pod dwoma warunkami. Po pierwsze, usługodawca musi otrzymać zapłatę w całości na swój rachunek, za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Po drugie, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności dotyczyła zapłata.

Przypomnijmy, że analogiczne zwolnienie przysługiwało we wcześniejszych latach, a wynikało z:

  • poz. 37 załącznika do rozporządzenia z 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2442 ze zm.) i
  • poz. 39 załącznika do z 20 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2454).

Wcześniej jednak dyrektor KIS był innego zdania – uważał, że gdy klient płaci kartą przy użyciu terminala płatniczego, to zwolnienie z kas fiskalnych nie przysługuje. W takim wypadku nie jest bowiem spełniony warunek, aby zapłata została dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK – argumentował fiskus.

Z takim podejściem nie zgodził się np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w prawomocnym wyroku z 13 lipca 2023 r. (sygn. akt I SA/Kr 530/23). Potwierdził on, że zapłata kartą płatniczą przy użyciu terminala jest zapłatą za pośrednictwem banku.

To samo wynika z najnowszej interpretacji dyrektora KIS. Wystąpiła o nią spółka, która świadczy usługi wynajmu domków letniskowych na rzecz indywidualnych klientów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności). Wyjaśniła ona, że będzie przyjmować płatności kartą płatniczą (debetową lub kredytową) przez terminal płatniczy. Dodała, że na rachunek bankowy otrzymuje zbiorczą wpłatę wszystkich płatności zrealizowanych kartą w danym dniu, a operator systemu płatności udostępnia jej raport z tych płatności.

Spółka podkreśliła, że w ten sposób środki pieniężne znajdujące się na karcie płatniczej zostają przekazane na jej rachunek przez bank. Można więc zidentyfikować każdą transakcję i powiązać ją z konkretnymi zamówieniem oraz klientem na podstawie danych na przelewie.

Dyrektor KIS potwierdził, że spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia w stosunku do usług, za które zapłata przez klientów (osoby fizyczne) będzie przekazywana za pomocą terminala przy użyciu karty płatniczej. Warunkiem jest jednak to, że z otrzymywanych z banku ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.©℗